Aktuell handläggningstid för dispenser och tillstånd i skyddad natur

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ärenden om tillstånd och dispenser i skyddad natur inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid är 3 månader

 (Uppdaterades senast 2018-01-12)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om tillstånd och dispenser i skyddad natur. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Ditt ärende kan därför skilja sig något från den aktuella handläggningstiden.

Länsstyrelsens mål är att pröva en ansökan om dispens eller tillstånd från naturskydd inom 90 dagar från det att ansökan är komplett.

Hur handläggs ett ärende hos Länsstyrelsen?

Dispens-/tillståndsansökan till Länsstyrelsen ska göras skriftligt på angiven blankett.

Din ansökan diarieförs och fördelas till en handläggare som bedömer om ärendet är komplett. Saknas uppgifter begär handläggaren in kompletteringar.

Om du söker dispens från föreskrifter i ett naturreservat tar Länsstyrelsen ut en avgift (gäller ej markägare). 

Läs mer

Läs mer om hur du gör för att söka tillstånd, eller dispens från förbud, göra en anmälan om samråd m.m.
Om tillstånd och dispens från naturskydd.