Tillstånd och dispenser i naturreservat, nationalparker m.m. 

Tillstånd och dispens krävs ofta för åtgärder i naturreservat, nationalpark, naturminne och djurskyddsområde.

I naturreservat, nationalparker, naturminnen och djurskyddsområden finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i området. Länsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, ge dispens från förbuden. Vissa åtgärder får utföras efter Länsstyrelsens tillstånd. Om man är osäker på om det man planerar att göra är tillåtet eller inte bör man kontakta Länsstyrelsen.

Vilken myndighet söker jag hos?

I naturreservat, nationalparker m.m. som skyddats av Länsstyrelsen söks tillstånd hos Länsstyrelsen. I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och bör innehålla:

  • sökandens namn, adress, telefon och e-postadress 
  • ev. fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare 
  • beskrivning av de åtgärder som planeras
  • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
  • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa ev. skador
  • karta med aktuellt område inritat
  • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning

Länk till ansökningsblankett hittar du till höger.

MKB, kompensationsåtgärd

En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) kan vara nödvändig om stora skador eller påverkan kan befaras. Om ett naturvärde skadas kan det krävas att sökanden utför en åtgärd som kompensation. Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker.

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispens i naturreservat (gäller ej markägaren), nationalpark, naturminne och djurskyddsområde. Avgiften ska betalas oavsett om dispens medges eller inte. För tillstånd enligt reservatsföreskrifter tas inte avgift ut.

Tillämplig lagstiftning

7 kap. 7 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)5 § nationalparksförordningen (1987:938) (nationalparker) 9 § (djurskyddsområden) och 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
7 kap 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Kontakta oss

Britt Forsén
Handläggare
Enheten för naturvård
Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Ansökningsblankett och information