Rovdjur

Bilden är tagen vid märkning av vargtik i Rialareviret.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Miniminivåer för rovdjur

Samverkansrådet i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet har den 17 september 2014, på begäran av Naturvårdsverket, överlämnat sitt förslag för fördelning av miniminivåer för stora rovdjur i förvaltningsområdet och de åtta län som ingår i det. 

Samverkansråden består av landshövdingarna från de län som ingår i respektive förvaltningsområde. Viltförvaltningsdelegationen i Stockholm har tillstyrkt de förslag som lämnats till Samverkansrådet. För Stockholms län innebär Samverkansrådets förslag till miniminivåer: 1 föryngring av varg och 7 föryngringar av lodjur. En föryngring innebär att en hona fött ungar. För varje art finns specifika omräkningsfaktorer som kan användas för att beräkna antalet individer utifrån antalet föryngringar.

Nästa steg i processen är att Naturvårdsverket tar ställning till om de kan fastställa de förslag som lämnats av Samverkansråden.

>>Länk till yttrandet