Fridlysta djur

Fridlysta djur i Stockholms län

Här har bara arter med känd förekomst i länet tagits med. För en komplett förteckning på arter som är fridlysta i hela landet hänvisas till Naturvårdsverkets webbplats.

Fåglar och däggdjur

Alla vilda fåglar och däggdjur (inklusive fladdermöss) och deras ägg och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905), med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del arter.

Groddjur och kräldjur

Alla vilda inhemska grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige med stöd av artskyddsförordningen (2007:845).

Förbud att döda, skada eller fånga djuret eller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bo

 • Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris)
 • Större vattensalamander (Triturus cristatus)
 • Vanlig groda (Rana temporaria)
 • Vanlig padda (Bufo bufo)
 • Åkergroda (Rana arvalis)
 • Hasselsnok (Coronella austriaca)
 • Huggorm (Vipera berus)
 • Kopparödla (Anguis fragilis)
 • Skogsödla (Lacerta vivipara)
 • Snok (Natrix natrix)

Undantag för huggorm

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att infånga och flytta vilt levande exemplar av huggorm när den påträffas på tomtmark. Om det inte är möjligt att infånga djuret och någon annan lämplig lösning inte finns får djuret dödas.

Undantag för studier av kräldjur och groddjur

Utan hinder av ovanstående förbud får ägg (rom) och larver (yngel) från vilt levande exemplar av följande arter insamlas i begränsad omfattning och förvaras för studier av utvecklingen, men inte för kommersiella ändamål. Djuren skall snarast återutsättas på samma plats där de insamlades. Förbudet gäller inte heller tillfälligt infångande av exemplar av följande arter för studier. Djuren får dock inte flyttas från platsen och skall snarast sättas tillbaka där de infångades.

 • Kopparödla (Anguis fragilis)
 • Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris)
 • Skogsödla (Lacerta vivipara)
 • Vanlig groda (Rana temporaria)
 • Vanlig padda (Bufo bufo)
 • Åkergroda (Rana arvalis)

Ryggradslösa djur

Följande arter är fridlysta med stöd av artskyddsförordningen (2007:845). Nedan har bara arter med känd förekomst i länet tagits med. För en komplett förteckning på arter som är fridlysta i hela landet hänvisas till Naturvårdsverket.

Förbud att döda, skada eller fånga djuret eller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bo

 • Apollofjäril (Parnassius apollo)
 • Boknätfjäril (Euphydryas (Hypodryas) maturna) Bokskogslöpare (Carabus intricatus)
 • Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus)
 • Bred paljettdykare (Graphoderus bilineatus)
 • Brun gräsfjäril (Coenonympha hero)
 • Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis)
 • Ekoxe (Lucanus cervus)
 • Grön mosaiktrollslända (Aeshna viridis)
 • Pudrad kärrtrollslända (Leucorrhinia albifrons)
 • Bred kärrtrollslända (Leucorrhinia caudalis)
 • Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne)
 • Svartfläckig blåvinge (Maculinea arion)
 • Ärenprisnätfjäril (Euphydryas aurinia)

Undantag för viss insamling av ryggradslösa djur

Utan hinder av ovanstående förbud får insamling av beläggexemplar som är av betydelse för dokumentering av arten ske för följande arter, om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt. Den som ansvarat för en insamling skall senast den 31 januari varje år redovisa till Länsstyrelsen vilka arter som insamlats föregående år, antalet exemplar av dessa, var de insamlats, samt syftet med insamlingen. Fullständiga fynduppgifter för nya lokaler, samt uppgift om i vilken samling exemplaren förvaras, skall lämnas till ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Det insamlade materialet skall vara tillgängligt för forskning.

 • Bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus)
 • Bred paljettdykare (Graphoderus bilineatus)
 • Brun gräsfjäril (Coenonympha hero)
 • Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis)
 • Grön mosaiktrollslända (Aeshna viridis)
 • Pudrad kärrtrollslända (Leucorrhinia albifrons)
 • Bred kärrtrollslända (Leucorrhinia caudalis)