2. Häverö-Bergby

Häverö-Bergby naturreservat ligger väster om Grisslehamn i Norrtälje kommun. Området består omväxlande av lövlundar, granskogar, betesmarker, igenväxande hagmarker, kärrmarker och vassområden. Reservatet är främst känt för länets största förekomst av orkidén guckusko.

Vägvisningsskyltar längs med en stig i skogen.

Häverö-Bergby är besöksvärt för den som är intresserad av orkidéer. Särskilt kan den praktfulla orkidén guckusko locka. Den är spridd i stora delar av reservatet och blommar med tusentals exemplar i juni. De ljusa och glesa skogarna i kombination med kalkrik mark gör att guckuskon trivs särskilt bra i området. Men man kan även träffa på en lång rad andra orkidéer som flugblomster, grönyxne, Jungfru Marie nycklar, korallrot, myggblomster, nästrot, skogsknipprot, tvåblad och ängsnycklar.

Kejsarskivling och violgubbe

Mitt i reservatet ligger den lilla igenväxande sjön Lövfjärden. Från omgivningarna går det knappt att urskilja den återstående vattenspegeln i vassen. Norr om Lövfjärden är skogarna täta och svåra att ta sig fram i. Söder om sjön är de mer strövvänliga och här finns flera av guckuskobestånden. Trots att skogarna inte är särskilt gamla så lever här en rad trädväxande mossor och lavar som annars mest förekommer i gammelskog. Öster om Lövfjärden finns tre små kärr som håller på att växa igen. I dessa kalkrika så kallade rikkärr växer den rosa majvivan. Reservatet har också en artrik svampflora med cirka 200 påträffade arter. Flera är ovanliga, som till exempel kejsarskivling och violgubbe.

Landets sydligaste fäbodmarker

Området har en intressant historia. Markerna började förmodligen användas som slåtterängar någon gång på 1200- eller 1300-talet av byarna Bergby och Norrby. Med början troligen på 1400-talet inleddes fäboddrift i området. Bodar för mjölkning och hölador fanns både öster och väster om Lövfjärden. Fäboddriften bedrevs som helfäboddrift vilket innebar att man gjorde smör och ost av mjölken på platsen. Detta är en nordsvensk typ av fäbodar som hade sin sydligaste utpost just här vid Häverö-Bergby. Under slutet av 1800-talet upphörde fäboddriften och slåttern, men markerna fortsatte att användas som betesmark. Några av ängarna plöjdes upp till små åkrar. Området har varit hårt nyttjat av människan, inte bara genom slåtter och bete utan även genom huggningarna av gärdsgårdsvirke och ved till kolning. Det beräknas ha gått åt 25 000 störar och slanor för att bygga de sex kilometer trägärdsgårdar som i slutet av 1700-talet fanns i området. Idag har skogen återtagit mycket av markerna, förutom några hagar och åkrar som nu sköts med bete och slåtter. På vissa platser hittar man spår av den forna ängsfloran i form av natt och dag, solvända och krissla.

 Häverö-Bergby naturreservat

Översiktskarta

Reservatskarta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Häverö-Bergby ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmast är buss 643 från Hallstavik eller Älmsta till hållplats Bergby handel, sedan cirka 5 km promenad. Med bil från Älmsta norrut till Bergby; därifrån är det skyltat till reservatet.


Fakta
Kommun: Norrtälje
Bildat år: 1983
Markägare:Naturvårdsverket
Reservatsförvaltare:Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      124
Vatten        1
Totalt     125