4. Norra Malma

Norra Malma naturreservat ligger vid sjön Erken, nära Svanberga norr om Norrtälje. Reservatet består av en ekhage som rymmer ett av länets största bestånd av grovstammiga ekar. Här finns också ett stort gravfält från järnåldern.

Stora ekar i lövsprickning med vitsippor i förgrunden.

Erken är något så ovanligt som en näringsrik sjö med klart vatten. På 1580-talet kallades sjön Jerkan och namnet förknippas med Eddans "jarknasteinar", ett ord för stenar i smycken. Namnet anses därför betyda "den klara, glittrande, glänsande". Sjön är länets största efter Mälaren. Här finns ett ovanligt stort bestånd av storlom som man kan höra ropa stilla försommarkvällar.

Slåtteräng under århundraden

Den kanske vackraste tiden att besöka Norra Malma är innan lövsprickningen då blåsippor, vitsippor, vårlök och gullvivor breder ut sig mellan ekarna. De grova ekarna skvallrar om att marken under historisk tid tillhört kronan. Den som kommer hit en marskväll har stor chans att höra kattugglan som häckar i någon av ekarnas många håligheter. Kaja, skogsduva och storskrake hittar också skyddade häckningsplatser i ekarna senare under året. Fem olika fladdermusarter, bland annat den ovanliga arten stor fladdermus, använder de ihåliga ekarna som sovplatser.

Målsättningen för skötseln av området är att säkra en successiv föryngring av ekbeståndet. När en gammal ek faller skyddas de nya som kommer upp med nät eller så planterar man nya. Området har under århundraden brukats som   en ek- och hasselbevuxen slåtteräng där man årligen skördat gräs, örter och löv innan gårdens betesdjur släpptes in för efterbete. Hasselbeståndet skördades regelbundet och de smidiga och lättböjliga stammarna användes bland annat till tunnband. Nu hålls området öppet med hjälp av bete.

Eken - hem för många arter

Varje grovstammig ek är växtplats, boplats eller matförråd för många växter och djur. Förutom de hålhäckande fåglarna och fladdermössen lever insekter och andra småkryp i ekarna, vedsvampar bryter långsamt ned eken inifrån och lavar använder bark och grenar som växtplats. En enda ek kan leva i över 1000 år och vara hemvist för 1500 olika arter varav 500 är beroende av just eken för sin levnad.

 Norra Malma naturreservat

Översiktskarta

Reservatskarta

Ordningsföreskrifter

Vägbeskrivning
Buss 637 mot Singö eller buss 641 mot Hallstavik från Norrtälje till hållplats Norrmalma. Med bil från Norrtälje mot Svanberga. Tag av vid skylt naturreservat.

Fakta
Kommun: Norrtälje
Bildat år: 1955
Markägare: Uppsala universitet
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      9
Vatten    0
Totalt     9