29. Tullgarn

Mitt i Tullgarns naturreservat ligger Tullgarn, ett av landets kungliga slott. Tullgarnsområdet är ett kustnära herrgårdslandskap med odlingsmarker, skogar och vattenområden. Här finns allt från åkrar, hagmarker och rika lundmiljöer med månghundraåriga ekar till havsstrandängar, mossar och barrskogar. Man har hittat 800 olika kärlväxtarter i naturreservatet och Tullgarn är därmed ett av landets rikaste områden botaniskt sett.

Utsiktsbild över skog, hav och betesmark.

Slottsmiljön bär huvudsakligen prägel från 1700-talet men har medeltida anor. Visning av slottet sker sommartid. I slottsparken kan man hitta nästan samtliga Sveriges lövträdsarter. Här finns också en stor äppelträdgård. Parken, framför allt den engelska parkdelen från 1800-talet, har en intressant flora med många mellaneuropeiska gräs och örter. Slottet och parken ingår inte i reservatet.

Fågel och vildsvin på Tullgarnsnäs

Tullgarnsnäs öster om slottet är värt ett besök (p-plats 200 meter väster om gården Näset). Längs stigen runt näset hittar man ädellövskog med gamla ekar och vidsträckta betade strandängar. Både strandängarna och de grunda vikarna är viktiga fågellokaler. Havsörn ses ofta i området. På strandängarna finns flera så kallade saltbrännor, där bara några extremt salttåliga växter kan växa, som till exempel glasört. Frigående vildsvin finns i området och dessa lämnar spår efter sig när de bökar efter föda i marken.

Goda möjligheter till vandring

Det finns goda möjligheter till vandring, längs Sörmlandsleden som genomkorsar reservatet. Sträckan från slottet och söderut passerar först Västerviken, en fin fågellokal, därefter fina ekhagar. Från bergen söder om Västerviken har man en fantastisk utsikt över Tullgarnsviken.

Orkidékärr

Skräddartorpskärret norr om Norasjön är ett kalkrikt kärr med värdefull flora. Här finns bland annat orkidéer som honungsblomster och kärrknipprot (fridlysta!). Kärrmarken sköts genom årlig slåtter med lie.

 Tullgarns naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Översiktskarta

Reservatskarta

Ordningsföreskrifter

Fakta
Kommuner: Södertälje, Trosa
Bildat år: 1984
Markägare: Statens fastighetsverk
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Area (hektar)
Land      2 510
Vatten       880
Totalt     3 390 (avser AB och D län)