21. Bornsjön

Bornsjöns naturreservat rymmer ett stort och varierat landskap sydväst om Stockholm, strax bortom storstadens höghusrand. I norr gränsar reservatet till Mälaren. Centralt i området ligger Bornsjön omgiven av djupa skogar och gods och gårdar i ett levande kulturlandskap med en lång och intressant historia.

Flygfoto över sjö med omgivande jordbrukslandskap.

Bornsjöns naturreservat sträcker sig in i tre kommuner; Salem, Botkyrka och Södertälje. Reservatet är stort (3 820 hektar landyta) och bildades 1995. Bornsjön med omgivningar köptes av Stockholms stad redan vid sekelskiftet 1900 för att skydda stadens reservvattentäkt och har länge varit vattenskyddsområde.

Bornsjöns omgivningar erbjuder möjlighet till alltifrån cykelturer på slingrande småvägar och vandringar i lummiga skogar till söndagsutflykter i ekhagarna. Söder om sjön löper en elva kilometer lång naturstig. En lämplig start- och målpunkt för naturstigen är det gamla gatstensbrottet vid Bergaholm. Bara naturstigen kan vara värd en egen dagsutflykt, men det finns mycket mer att upptäcka.

Sturehovs säteri ligger vackert vid Mälarens södra strand. Herrgården, vars bebyggelse härrör från slutet av 1600-talet, ägs av Stockholms stad. Slottet är omgivet av en vacker park. Sydväst om Sturehov ligger den lilla fornborgen Skansberget med utsikt över Bornsjön. Ett stort område med lövskog sträcker sig längs Mälarstranden österut från Sturehov. Här är vårfloran rik med mängder av vitsippor och blåsippor och även gulsippa, vårlök, desmeknopp och stor nunneört.

Längst ut på Männö i reservatets östra del finns en annan fornborg som är värd ett besök. Hit kan man ta sig på en smal stig. Färden går genom högstammig granskog och partier av frodiga ormbunksrika alkärr. Diken och små gläntor visar att delar av skogen brukades som åker och äng för bara 100 år sedan. Större delen av Männö består av en stor isälvsavlagring med mäktiga dödisgropar (läs mer på sidan 23).

Våtmark och bronsåldersröse

Söder om Skårby gård och gamla Södertäljevägen ligger Skårbydammen, en återskapad våtmark. Dammen anlades 1990 för att fånga upp näringsämnen från åkermarken runt om, men också för att gynna fågellivet. Från parkeringen vid vägen har man god överblick över sjöns fågelliv och kan se arter som stjärtand, skedand och svarthakedopping. Vid Skårby finns ett av traktens magnifika bronsåldersrösen. Det ligger på ett karaktäristiskt sätt högst uppe på ett berg med vidsträckt utsikt över Bornsjöbygden.

Storlom och gräshoppssångare

Den skygga storlommen trivs med att Bornsjön är fredad som reservvattentäkt och flera par brukar häcka i sjön. Bivråk, fiskgjuse och storskrake syns också i området. När gräshoppssångaren upptäcktes som häckande fågel i Stockholms län på trettiotalet var det i en våtmark norr om Bergaholm. Man kan höra dess monotont svirrande sång om man passerar en tidig junimorgon.

 Bornsjöns naturreservat

Besöksinfo/vägbeskrivning

Karta

Ordningsföreskrifter

Fakta
Kommuner: Salem, Botkyrka, Södertälje
Bildat år: 1995
Markägare: Stockholm vatten AB
Reservatsförvaltare: Stockholm vatten AB

Area (hektar)
Land      1320
Vatten     790
Totalt     4610