Friluftsliv

Vid vattnet utmed Norr Mälarstrand.

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats. 

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Tio mål för friluftslivet

Regeringen beslutade i december 2012 om mål för friluftslivet. Det övergripande målet är att med bland annat allemansrätten som grund stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Målen för friluftslivspolitiken utvecklas i tio punkter med utgångspunkt att rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är förutsättningar för människors möjlighet till friluftsliv.  

Ansvaret att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan ett stort antal myndigheter. Naturvårdsverket ska stå för nationell samordning och på regional nivå ges Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Läs mer om målen för friluftslivet på Naturvårdsverkets webbplats.

 Besök naturen!

Vill du ha tips om besöksvärda naturreservat och nationalparker?
Läs då i vår Utflyktsguide till skyddade naturområden!

Vill du ha guidning? Gå med på Naturskyddsföreningens natur-
guidningar som ordnas i samverkan med Länsstyrelsen. Aktuellt program hittar du på Utinaturen.nu.

 Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård

I länet finns ett tiotal områden av riksintresse för friluftslivet. Det finns också ett antal riksintresseområden för naturvård. Läs mer här om områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård.