Friluftsliv

Vid vattnet utmed Norr Mälarstrand.

Friluftsliv för alla – för hälsa och hållbar utveckling

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Genom friluftsliv får människor en relation till naturen och miljön. Genom bättre kunskap, planering och tillgängliggörande naturen, framför allt i människors närhet, kan friluftsliv bli en större del i människors vardag.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med de tio friluftslivsmålen. Länsstyrelsen har en viktig roll att lyfta frågan i flera olika sammanhang. Bland annat genom att stödja kommunerna i dessa frågor.

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla

Människor har olika behov och förutsättningar. För att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Tio mål för friluftslivet

Målen för friluftslivspolitiken utvecklas i tio punkter.
De tio friluftspolitiska målen handlar om:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

Ansvaret att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myndigheter. Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Läs mer om målen för friluftslivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats. 

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Blogg om allemansrätten

Naturvårdsverket har startat en blogg om allemansrätten.
Här kan du ställa frågor och få svar.
Till Naturvårdsverkets blogg om allemansrätten.

 Besök naturen!

Vill du ha tips om besöksvärda naturreservat och nationalparker?
Läs då i vår Utflyktsguide till skyddade naturområden!

Vill du ha guidning? Gå med på Naturskyddsföreningens natur-
guidningar som ordnas i samverkan med Länsstyrelsen. Aktuellt program hittar du på Utinaturen.nu.

 Områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård

I länet finns ett tiotal områden av riksintresse för friluftslivet. Det finns också ett antal riksintresseområden för naturvård. Läs mer här om områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård.