Fritidsfiske

Stockholms län har ett brett fiskeutbud genom den omväxlande naturen där skärgården är mest besökt följd av Mälaren och mindre insjöar. Möjlighet till fiske i strömmande vatten är liten men finns vid Stockholms ström, Norrtäljeån och i Tyresån.

Det finns bestämmelser för hur, var och efter vilka arter man får fiska. Den som fiskar är skyldig att känna till fiskereglerna i det vattenområde man fiskar i.  På Havs- och vattenmyndighetens webbplats, länk till höger, finns en bra förteckning över vad som reglerar fiskets bedrivande.

En beskrivning om vilka regler som gäller i länet och även en hel del information om upplåtna vatten, fiske, bra adresser m.m. finns i Fiskeguiden. Guiden innehåller även information om sjöar som är upplåtna till allmänheten genom fiskekort, se länk till höger. Flertalet av sjöarna i Stockholms närhet är upplåtna via det s.k. Sportfiskekortet som säljs via Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, se länk till höger.

En stor del av vattnen i länet är enskilda vatten. Det betyder att det finns en enskild fiskerättsägare, alltså någon som äger rätten att fiska på vattnet. En sådan ägare kan exempelvis vara enskilda personer, samfälligheter eller kommuner. Fiskevattenägarna är den organisation som företräder fiskevattenägarnas intressen, se länk till höger.

Om Mälaren finns ett eget informationsmaterial som även innehåller en del annan information om sjön, se högerkolumnen. En pappersversion av Fiskeguiden och foldern om fiske i Mälaren kan beställas från Länsstyrelsen.

Sedan 1985 är handredskapsfisket fritt i Mälaren och Stockholms skärgård. Trollingfiske, dragrodd och angelfiske är metoder som inte är fria på enskilda vatten och kräver därför tillstånd från den enskilda fiskerättsägaren. Fiskekort för den typen av fiske finns att köpa på vissa vatten, bl. a. det så kallade TDA-kortet som säljs av Stockholms stad, läs mer i länkarna till höger. 

Med stöd av allemansrätten kan vi röra oss tämligen fritt i naturen men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme och den gäller även vid fiske som bedrivs med stöd av fiskelagstiftningen. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats, se länk till höger.

Till höger hittar du även ett urval av lagar, förordningar och föreskrifter som berör fiske: Fiskelagen (1993:787) Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar. Föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Föreskrifter om sötvattenområdena.