Tillstånd för verksamhet med djur

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill hålla, föda upp, förvara och utfodra, upplåta eller sälja djur. Det gäller verksamheter som till exempel hundpensionat, ridskolor, inackorderingsstall och zoobutiker. Tillståndet kallas ”paragraf 16-tillstånd” efter kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.

När ska jag ha tillstånd för verksamhet med djur?

Du behöver alltid ha tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet med hästar, sällskapsdjur eller pälsdjur. Om din verksamhet inte är yrkesmässig krävs ändå tillstånd om den bedrivs i större omfattning. Under respektive djurslag i vänstermenyn kan du se när en djurhållning sker i större omfattning, det vill säga vid vilket djurantal gränserna för tillstånd går.

Vad krävs för att jag ska få tillstånd?

För att få ett tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten och de utrymmen som du ska bedriva verksamheten i behöver uppfylla de djurskyddskrav som finns.

Byggnaderna måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd. Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna. Mer information om vad som vi tittar på vid en ansökan finns under respektive djurslag i menyn till vänster.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du kan ansöka om tillstånd via vår e-tjänst eller genom att skicka in en pappersansökan. Du hittar länken till e-tjänsten här till höger. Pappersblanketten hittar du på sidan för respektive djurslag, se vänstermenyn. Kom ihåg att bifoga relevanta handlingar.

Ansökan via pappersblankett eller eventuella kompletteringar till e-ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för länsveterinärer
Box 22067
104 22 Stockholm

Se till att ansökan är komplett!

Många av de ansökningar som vi får in saknar uppgifter eller handlingar som behövs för att vi ska kunna gå vidare med ärendet. En komplett ansökan kan därför få kontroll före en ansökan som behöver kompletteras. Därför är det bra om du kontrollerar din ansökan extra noga så att alla nödvändiga uppgifter finns med.

Ansökan ska innehålla:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett. Glöm inte att fylla i vilken typ av verksamhet som du ska bedriva och vilket antal djur som du ansöker för.
  • Enkel ritning/skiss över djurutrymmen såsom boxar, rastgårdar, hagar, akvarier/terrarier, bostadsutrymmen eller andra utrymmen där djur vistas. Ange relevanta mått på ritningen, exempelvis boxmått, burmått, takhöjd i häst-, hund- och kattstall med mera.
  • Beskrivning av verksamheten och dagliga rutiner. Beskriv kort sådant som är relevant för din verksamhet, exempelvis personal, ansvarsfördelning, rastning, utevistelse, fodring, vattning, rengöring, rutiner vid brand, skada, sjukdom och så vidare.
  • Kopia på intyg av utbildningar och anställningar som är relevanta för djurslaget och verksamheten som du vil bedriva (gäller främst zoobutik, hunddagis, hund- och kattpensionat och katthem). Om intyg saknas vill vi att du skriver det.
  • För omplaceringsverksamheter som saknar egen lokal ska särskilda uppgifter skickas in. Du kan läsa mer om detta under sidorna för Hund respektive Katt här till vänster.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Bekräftelse, granskning och komplettering

Ansökan registreras med ett diarienummer och du får ett brev som bekräftar att ansökan har kommit in. Inom 2 veckor granskar vi om din ansökan är komplett. Om något saknas får du ett brev med begäran om handlingar eller uppgifter som du behöver komplettera med.

För att få ett tillstånd ska du också vara lämplig att bedriva verksamheten. Vi tittar därför på eventuella intyg av utbildning eller erfarenhet för det aktuella djurslaget. För vissa verksamheter krävs särskild utbildning, exempelvis zoobutik, hunddagis och hund- och kattpensionat.

Kontroll

När ansökan är komplett gör vi en kontroll på plats av verksamheten och anläggningen. En djurskyddshandläggare kontaktar dig för att boka tid för kontrollen. I vissa fall kan vi ha ett behov av att göra kontrollen utan att höra av oss innan. Vid kontrollen går vi igenom de utrymmen som djuren ska vistas i och kontrollerar att dessa följer de bestämmelser som finns för djurslaget. Om det är en pågående verksamhet tittar vi på hur djuren ser ut och hur de har det.

Djurskyddshandläggaren utgår från Jordbruksverkets checklistor. Om du vill titta på checklistan i förväg så finns den på Jordbruksverkets hemsida eller under respektive djurslag i kolumnen till vänster. I checklistan står också vilken lagstiftning varje område grundar sig på. När kontrollen är färdig talar djurskyddshandläggaren om för dig vad handläggaren har noterat. I vissa fall behöver handläggaren sammanställa resultatet och kan då inte ge besked om hur det gått på alla punkter direkt på plats.

Själva kontrollen tar normalt cirka 1-2 timmar. För större verksamheter, vanligtvis större hästanläggningar, kan kontrollen ta flera timmar.

Kontrollrapport

Du får alltid en skriftlig rapport efter besöket som du får möjlighet att komma med synpunkter på. Rapporten kommer normalt till dig inom tre veckor från kontrollen. Om djurskyddshandläggaren upptäcker fel behöver du göra åtgärder. Är det mindrer brister kan det räcka med att du skickar in fotografier som visar att felet är åtgärdat. Om det gäller mer omfattande brister behöver djurskyddshandläggaren komma och göra en uppföljande kontroll.

Beslut om tillstånd eller avslag

Om det inte framkommer några brister vid kontrollen, eller när eventuella brister är åtgärdade, kan vi meddela tillstånd. Beslut om tillstånd fattas normalt inom inom två veckor från det att vi konstaterat att det inte finns några brister. Tillståndet kan i vissa fall gälla under särskilda villkor som du i så fall blivit informerad om i förväg.

Om brister inte åtgärdas inom den uppsatta tiden fattas ett beslut om avslag av ansökan. Beslut ska fattas senast inom 3 månader från kontrollen. För att vi ska hinna granska åtgärderna som du gjort och eventuellt göra en ny kontroll behöver du ha hunnit göra åtgärderna en månad innan beslutstiden löper ut, det vill säga inom 2 månader från kontrollen. I vissa komplexa fall får beslutstiden förlängas till 6 månader från kontrollen.

Förpröva innan du bygger för hästar och pälsdjur

Observera att du kan behöva förpröva en om-, till eller nybyggnad av stall eller anläggning för hästar och pälsdjur innan du börja bygga!

Handläggningstider för 16 §-tillstånd

Handläggningstiderna beror till viss del på om ansökan är fullständig när den skickas in eller inte. En komplett ansökan kan hanteras före en ansökan som kommit in tidigare men som behöver kompletteras.  Var därför noga med att skicka in en komplett ansökan. Detta underlättar för dig som slipper komplettera senare. Samtidigt hjälper det oss att minska vår handläggningstid, då vi inte behöver lägga tid på att begära in kompletteringar.

Aktuell handläggningstid hittar du under rubriken Handläggninstid här i vänsterspalten. Tiden räknas från det att din ansökan är komplett till dess att vi kommer på kontroll.

Kostar det att ansöka om tillstånd?

Handläggningen av ansökan och en kontroll av verksamheten är kostnadsfri.

Du behöver däremot betala om vi behöver göra en uppföljande kontroll för att se att brister har åtgärdats. Du får betala för restiden, kontrollen och den extra kontrollrapport som vi behöver skriva. Kostnaden är 800 kronor per timme och det är en avgift som Jordbruksverket har bestämt.  

Andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva andra typer av tillstånd för din verksamhet.

Offentlig förevisning

Om du vill visa djur för allmänheten kan du behöva tillstånd för offentlig förevisning. Detta tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Förprövning

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt för hästar kan du behöva förpröva detta. Det gäller även byggnationer för pälsdjur samt vissa byggnationer för sällskapsdjur. Ansökan om förprövning görs till Länsstyrelsen.

Transportörstillstånd

Vid transport av djur kan du behöva transportörstillstånd. Länsstyrelsen genomför besiktningen av transporten eller behållaren. Besiktningsintyget ska sedan skickas med din ansökan till Jordbruksverket.

Tävlingsveterinär

Vid tävling med djur, till exempel om du ska anordna en ridtävling, kan du behöva ha en godkänd tävlingsveterinär. Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Handel med utrotningshotade djur

Vid handel med utrotningshotade arter kan du behöva ha tillstånd enligt artskyddsförordningen. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

Tillstånd från andra myndigheter

Du kan också behöva tillstånd från andra myndigheter. Det kan till exempel krävas bygglov för att bygga ett stall eller om du ändrar verksamhet i en befintlig lokal. Hunddagis i bostadshus kan behöva bygglov för att man ändrar användningen av en lokal.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Länsstyrelsen har en skyldighet att anmäla detta till polis eller åklagare. Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.  

 Ordförklaringar

Hålla djur: att ha hand om egna eller andras djur, det vill säga djur man äger eller har på till exempel foder och där man ansvarar över djuren och dess skötsel.

Upplåta djur: att låna ut djur mot ersättning.

Förvara eller utfodra djur: att samtidigt och regelbundet ta emot andras djur mot ersättning eller ta emot djur i syfte att förmedla dem. Detta kan vara uthyrning av boxar, hunddagis, hund- och kattpensionat, smådjurspensionat, omplaceringshem, etcetera.

Sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter.

Pälsdjur: djur som föds upp eller hålls för produktion av skinn.

Foderdjur: ryggradsdjur som är avsedda att användas som föda till köttätande djur.

Yrkesmässig verksamhet: Skatteverkets definition: "En verksamhet anses i de flesta fall vara ekonomisk om den räknas som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Även annan verksamhet kan i vissa fall anses som ekonomisk. En ekonomisk verksamhet (ekonomisk har ersatt begreppet yrkesmässig) föreligger när verksamheten bedrivs för att producera eller handla med varor eller tjänster, inklusive jordbruk, gruvdrift och liknande. Någon nedre gräns för hur stor omsättning som krävs för att räknas som ekonomisk verksamhet finns inte. Normalt är det fråga om ekonomisk verksamhet när din verksamhet består i att fortlöpande tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning".