Förprövning

Om du planerar att bygga eller bygga om ett djurstall för fler än ett visst antal djur, måste du få byggnadsplanerna förprövade hos Länsstyrelsen innan du sätter igång.
Uteboxstall

Om du planerar att bygga, bygga till eller bygga om ett djurstall för fler än ett visst antal djur, måste du få byggnadsplanerna förprövade hos Länsstyrelsen innan du sätter igång.  
Förprövningen är en viktig del i djurskydds- och djurhälsoarbetet i Sverige. Syftet med förprövningen är att säkerställa att byggnader och andra utrymmen som ska användas för djuren byggs på ett bra sätt från början och enligt gällande regler.

När ska stallet förprövas?

Kravet på förprövning gäller för dig som ska bygga, bygga om eller bygga till ett stall eller något annat förvaringsutrymme, inklusive hägn för lantbruksdjur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt hästar. Förprövningskravet gäller också för förvaringsutrymmen för djur som används i undervisning som inte är djurförsök eller offentlig förevisning. Förprövningsplikten medför att du inte får uppföra, bygga till eller bygga om utan att stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet har förprövats och godkänts av Länsstyrelsen.  

Ibland krävs inte förprövning

Från och med den 14 juni 2012 behöver du till exempel inte ansöka om förprövning om du bygger en ligghall för max 10 hästar, 40 nötkreatur, 40 vuxna får, eller 80 lamm. Du får då inte ha den huvudsakliga utfodringen i ligghallen (till exempel höhäck). Fler undantag från förprövningskravet kan du läsa om till höger på denna sida.    

Djurskydd

En förprövning innebär att den planerade byggnationen granskas från djurskyddssynpunkt av oss. Det är djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning inom lantbruket som reglerar granskningen. De huvudområden som granskas är följande: 

  • mått och utrymmen
  • inredningsliggytor och utgödslingsförfarande
  • utfodrings- och dricksvattenanordningar
  • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
  • brandskydd
  • fönster och belysning

Har du frågor om någon av dessa punkter vänder du dig till Länsstyrelsen, telefon 010-223 10 00, och ber att få tala med någon som arbetar med förprövning av djurstallar.

Ansökningshandlingar

Ansökan om förprövning ska göras på särskilda blanketter, se till höger.  En välgjord, detaljerad och måttsatt ritning (plan och sektion) samt en situationsplan ska skickas med ansökan.

Anvisningar för ansökan om förprövning och förhandsanmälan av häststall

Anvisningar för ansökan om förprövning och förhandsanmälan av djurstall

Förhandsanmälan

I vissa fall kan förprövningskravet bytas ut mot en så kallad förhandsanmälan. En förhandsanmälan är tänkt att fungera som en enklare typ av förprövning. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få lov att göra en förhandsanmälan:          

  • Den befintliga stallavdelningen får inte ha ändrats sedan det senaste förprövningsbeslutet.   
  • Byggnadsåtgärden får endast beröra den djurkategori som hålls i den befintliga stallavdelningen. 
  • Antalet nya djurplatser får bara motsvara högst 20 procent av det totala antalet platser i stallavdelningen.
  • Du får inte heller byta inhysningssystem i den aktuella stallavdelningen som du tänkt utöka.  

Länkar till Jordbruksverkets blanketter för förhandsanmälan finns också i högerspalten.

Skicka ansökan/förhandsanmälan till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Beslut

När en komplett ansökan om förprövning har kommit in till länsstyrelsen tar det mellan 1-2 månader i handläggningstid.   Från och med den 1 januari 2013 är länsstyrelsen skyldig att handlägga och fatta beslut inom åtta veckor. Observera att handläggningstiden beräknas från den dag då ansökan är komplett.  

Besiktning

När stallet är färdigbyggt ska länsstyrelsen komma ut och besikta byggnationen innan djuren stallas in i byggnaden. Anmälan om besiktning kan du göra med hjälp av länken ” Besiktning av förprövade djurstallar” här i högerkolumnen.  

Avgift

Förprövningen är avgiftsfri.

Förprövning i efterhand

De stall som inte har förprövats innan byggnationen satts igång, kan bli föremål för en efterprövning. Stora avvikelser från djurskyddslagstiftningen funna vid besiktning i efterhand kan leda till ett förbud att hålla djur i byggnaden. Om du inte förprövat ditt stall kan du bli tvingad att betala en särskild avgift på 12 000 kronor eller 24 000 kronor beroende på byggnationens omfattning. Utöver det finns det en risk att du måste bygga om stallet för att få hålla djur där. Är du osäker på om du behöver förpröva eller har andra frågor som rör förprövning, förhandsanmälan med mera, tveka inte utan ring och fråga byggnadskonsulenterna på enheten för länsveterinärer.