Handläggningstid för ansökan om förprövning djurstall

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar förprövning djurstall inom den angivna handläggningstiden.
Illustration: Timglas. 

Aktuell handläggningstid är 3 veckor från att ansökan är komplett.

(Uppdaterades senast  2018-01-15)

 

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om ansökan om förprövning av djurstallar. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga det. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden. I ärendegruppen ingår:

Förprövning av djurstallet →  Byggnation av djurstallet → Besiktning av det färdigbyggda stallet.

Varför behöver du ansöka om förprövning?

Förprövningen är en viktig del i djurskydds- och djurhälsoarbetet i Sverige. Syftet med förprövningen är att säkerställa att byggnader och andra utrymmen som ska användas för djuren byggs enligt gällande regelverk.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

Din ansökan diarieförs hos Länsstyrelsen och du får ett bekräftelsebrev skickat till dig.  Ansökan granskas sedan av en handläggare. Om uppgifter saknas eller om ansökan inte uppfyller gällande lagstiftning får du en begäran om komplettering. Du får en viss tid på dig att komplettera din ansökan innan beslut fattas i ärendet.

Om vi beslutar att du får avslag på din ansökan får du möjlighet att lämna synpunkter innan beslutet vinner laga kraft.

Observera att du får lov att börja att bygga först efter att du har fått ett beslut som godkänner ansökan. Byggnationen ska vara genomförd inom tre år. Innan byggnaden börjar användas ska du anmäla till Länsstyrelsen att den är klar för slutbesiktning. Det är först efter att Länsstyrelsen slutbesiktigat och godkänt byggnaden som den får användas.

Om du ska skicka in en ansökan/anmälan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ansökan. Här hittar du ett informationsblad med anvisningar och checklista

Läs mer om förprövning av djurstallar

Information och ansökningsblanketter om förprövning av djurstallar. 

E-tjänst för att anmäla din byggnation till slutbesiktning.