Djur som far illa

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.
Om du anser att djur far illa på något sätt kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Du kan ringa eller skicka din anmälan via ett formulär, se länk nedan.

Grisar som bökar

Observera att din anmälan måste gälla djur och djurhållare i Stockholms län.

Länsstyrelsen i Stockholms län har endast kontroll över djurskyddet i Stockholms län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet, se länk till höger "länsstyrelserna i Sverige".

Anmälan om djur som far illa

För att anmäla bristande djurhållning, vanvård av djur, eller andra missförhållanden kan du vända dig till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Vill du vara anonym när du gör anmälan?

Om du vill vara anonym när du gör anmälan är det viktigt att du inte lämnar några personuppgifter till oss. Bästa sättet att anmäla anonymt är att:

 • Ringa till oss, säg inte vad du heter
 • Skicka ett brev anonymt

Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som kan bli offentlig. Det innebär att vem som helst som vill får ta del av anmälan. Den som blir anmäld har också rätt att se anmälan, vilket innebär att denna person får veta vem du är om du lämnar uppgifter till oss så som ditt namn, e-postadress eller liknande.

Om det inte är viktigt för dig att vara anonym

När du gjort din anmälan kan det underlätta utredningen om vi får kontakta dig under arbetet med djurskyddsärendet. Lämna därför gärna telefonnummer eller e-postadress där vi kan nå dig när du gör anmälan.

Uppgifter som vi behöver 

 • Vem har hand om djuret/djuren, namn och adress?
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren, adress (ev. vägbeskrivning)?
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast, datum, klockslag?
 • Har bristerna iakttagits tidigare, ange datum?
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta till exempel om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Det är viktigt att du som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om du lämnar andrahandsuppgifter kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Om du inte lämnar tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel inte kan ge oss information om vad djurhållaren heter eller var denne/denna bor, kan vi tyvärr inte göra någon utredning eller utföra någon kontroll.

Om du vill göra en anmälan rekommenderar vi att du i första hand ringer oss på telefon 010-2231120. Telefontiden är vardagar 9.00-12.00.

Var vänlig och skicka inte sms eller andra meddelanden till oss på telefonen, utan ring om du vill göra en anmälan.

Du kan också göra en anmälan via vårt webbformulär, se högerspalten.

Om du vill göra en akut anmälan under kvällar och helger kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Till polisen kan du också vända dig vid anmälan om djurplågeri, till exempel om du sett någon misshandla ett djur.

Vad händer om jag gör en anmälan?

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Beroende på hur allvarliga bristerna bedöms vara kan Länsstyrelsen vidta olika åtgärder. Om bristerna bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll av förhållandena ute hos djurhållaren. Om brister upptäcks under kontrollen kan djurhållaren föreläggas att åtgärda dem.

Om bristerna verkar vara av mindre allvarlig karaktär kan vi ibland välja att först skicka ett brev till djurhållaren med information om att vi mottagit en anmälan, samt vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar mot samma djurhållare kommer in, kan vi komma att göra en kontroll ute hos djurhållaren.

I svåra fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas och om det därefter ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Vad gör polisen?

Polisen kan också besluta att omhänderta ett djur av djurskyddsskäl. Vi ska då bestämma om polisens beslut ska fortsätta att gälla, vilket innebär att vi gör en utredning om polisens beslut varit riktigt eller inte. Om vi anser att det varit riktigt så får djurhållaren inte tillbaka sitt djur.

Det är alltid polisen som ansvarar för själva omhändertagandet av djuret oavsett om Länsstyrelsen eller polisen tagit det formella beslutet. Det är också polisen som ansvarar för var djuret ska placeras tills dess att vi bestämt vad som ska hända med det, samt till vem djuret ska säljas eller överlåtas om vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka det.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

I de fall ett omhändertagande lett till att vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur ska vi i varje enskilt fall göra en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Är djuret till exempel mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas.

Andra klagomål om djur

Vill du göra en anmälan om att ett djur blivit misshandlat ska du kontakta polisen (16 kap. 13 § Brottsbalken 1962:700). 

Klagomål om hundar som springer lösa och/eller är aggressiva hanteras av polisen enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).

Till polisen kan du också ringa med frågor om vilda djur som far illa. 

Kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken med syfte att bland annat förebygga olägenheter orsakade av djur. Kontakta alltså din kommun om du har klagomål när det gäller skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor eller annan djurhållning som orsakar störningar och/eller olägenheter för människor eller miljön.

Mer information

Djurskyddslagen, (SFS 1988:534), Notisums webbplats

>> Djurskyddsförordningen, (SFS 1988:539), Notisums webbplats

Brottsbalken (1962:700), Notisums webbplats

Mer information om djurskyddslag, förordning och föreskrifter på Jordbruksverkets webbplats.

 Anmälan om djur som far illa

Anmäl via telefon:

010-2231120

Telefontid vardagar
9.00 - 12.00

Vid övriga frågor vänligen ring växeln 010-223 10 00.

>> Anmäl via formulär