Tillstånd, dispenser och anmälan

Vissa åtgärder som kan påverka naturen är förbjudna eller kräver tillstånd eller samråd.

Via länkarna nedan finner du anvisningar för hur du söker tillstånd, eller dispens från förbud, gör en anmälan om samråd m.m.

Naturreservat, nationalpark med mera
Här finns information om hur du ansöker om dispens eller tillstånd i naturreservat, nationalparker m.m.

Strandskydd
Här finns information om hur du ansöker om dispens från strandskydd.

Biotopskydd
Här finns information om hur du ansöker om dispens från biotopskydd. 

Samråd för ingrepp i naturmiljön (e-tjänst för anmälan)
Här anmäler du om samråd för åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Samrådsskyldigheten regleras av 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Läs mer här om samrådsbestämmelserna och anmälan för samråd.

Täkter
Här finns information om täkttillstånd, anmälan för samråd om husbehovstäkt eller tipp av schaktmassor.

Vattenverksamhet
Här finns information om hur du söker tillstånd eller gör en anmälan om vattenverksamhet eller markavvattning.

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
Här finns information om hur du anmäler om att ta jordbruksmark ur produktion.

Jakt
Här finns information om tillstånd att bedriva jakt. 

Fiske
Information om tillstånd till utplantering av fisk och kräftor.

Information om licenser och tillstånd m.m. gällande yrkesfiske.