Äldre- och trygghetsbostäder - investeringsstöd 

Investeringsstöd till äldrebostäder har sedan 2007 kunnat lämnas för att bygga särskilda boenden för äldre, och sedan 2010 även för att bygga trygghetsbostäder för personer som fyllt 70 år. Förordningen om investeringsstöd har godkänts av EU-kommissionen och sträcker sig till och med den 31 december 2014.

Vem kan söka?
Bidraget ges för projekt som skapar äldrebostäder eller trygghetsbostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. Äldrebostäderna måste räknas som särskilt boende enligt socialtjänstlagen. För trygghetsbostäder gäller att personen ska ha fyllt 70 år.

Hur stort är stödet?
Vid nybyggnad får du 2 600 kronor per kvadratmeter i bidrag, vid ombyggnad 2 200 kronor. Är bostaden tänkt för bara en person får du bidrag för som mest 50 kvadratmeter, varav 15 kvadratmeter för gemensamma utrymmen. Är bostaden avsedd för två personer kan du få bidrag för högst 70 kvadratmeter, varav 20 kvadratmeter för gemensamma utrymmen.

Bidraget är rambegränsat och kan bara lämnas ut om det finns pengar kvar. Ansökningar om stöd prövas i den ordning de kommit in till Länsstyrelsen om de då är kompletta. I andra fall gäller den tidpunkt då ansökan blivit komplett.

När kan du söka?
Först gör du en preliminär ansökan om stöd. Denna ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast sex månader efter att arbetena påbörjats. Projektet måste sedan vara färdigt senast två år efter att det påbörjats. När projektet är färdigt har du sex månader på dig att ansöka om utbetalning. 

Kontakta oss

Ulla Huzell
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-2231367
Gerd Norrman Evhammar
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
010-2231487
Enheten för kulturmiljö och bostadsstöd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00