Äldre- och trygghetsbostäder - investeringsstöd

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt stöd för att stimulera att det byggs äldre- och trygghetsboenden. Stödet börjar gälla från den 15 november 2016 och först då är det möjligt att skicka in en ansökan.

Investeringsstöd till särskilda boende för äldre har funnits sedan 2007 och sedan 2010 även för att bygga trygghetsbostäder. Stödet gällde för projekt som påbörjades före utgången av 2014 och lämnades i mån av tillgång på medel. Stödet har numera upphört.

Redan beviljade investeringsstöd

Där ska ansökan om utbetalning ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter att projektet är färdigställt.

Projektet ska vara färdigställt senast två år efter påbörjandet. Observera att de olika tidsfristerna saknar undantag!

Utöver detta finns fler villkor som ska vara uppfyllda. Läs därför igenom beslutet mycket noga.