Betesmarker och slåtterängar - restaurering 

Ersättning för utvald miljö.

Syftet med restaurering av betesmarker och slåtterängar är att återfå biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar och betesmarker som helt eller delvis har vuxit igen, men där det ännu finns kvar rester av hävdgynnade vegetationstyper, växt- eller djurarter eller höga kulturhistoriska värden.

Kontakta oss

Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00