Betesmarker och slåtterängar - restaurering

Ersättning för utvald miljö.

Syftet med restaurering av betesmarker och slåtterängar är att återfå biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar och betesmarker som helt eller delvis har vuxit igen, men där det ännu finns kvar rester av hävdgynnade vegetationstyper, växt- eller djurarter eller höga kulturhistoriska värden.