Skyddade områden - ansökan om dispens/tillstånd inom

Åtgärder och verksamheter kan vara förbjudna eller tillståndspliktiga i nationalparker, naturreservat/naturvårdsområden, naturminnen och djurskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808).

Dispens från förbud och tillstånd kan sökas hos Länsstyrelsen beträffande nationalparker och statliga naturreservat m.m. Ansökan gällande kommunalt beslutade reservat m.m. ställs till berörd kommun. Dispens från förbud kan bara ges om det finns särskilda skäl.

Se länk till höger för utförligare information, bl.a. hur du tar reda på vilka regleringar som gäller i respektive skyddat område.

Dispens-/tillståndsansökan till Länsstyrelsen ska göras skriftligt, använd gärna blanketten nedan. Fyll i blanketten noggrant så underlättas vår handläggning och ärendet blir snabbare avgjort. Tänk på att bifoga de underlag vi behöver för vår bedömning, i form av ritningar, kartor, foton och så vidare.

Observera att ansökan gällande kommunala reservat ska ställas till berörd kommun.