Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 21 träffar
 • Storskalig utrymning - vägledning (ny upplaga)

  Syftet med vägledningen är den ska utgöra ett planeringsstöd för de aktörer som har till uppgift inhämta kunskap om utrymning eller behöver planera för en storskalig utrymning.
  Vägledningen kan också användas i utbildningssammanhang.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Stockholms län 2013

  Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund för krisberedskapsarbetet i länet genom att ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten, ge underlag för samhällsplaneringen samt att bidra till att ge en riskbild för hela samhället. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (3 MB)

 • Dokumentation från Mälarkonferens 2013

  Den 29 augusti 2013 bjöd länsstyrelserna i Mälardalen in till den tredje Mälarkonferensen på Stockholm Waterfront Congress Centre.

  Mälarkonferens 2013 tog upp de värden Mälaren erbjuder oss och hur vi kan vårda och utveckla dem. Under konferensen överlämnades också en gemensam rapport till regeringen, om Mälarens långsiktiga framtid och hur vi behöver förbättra beredskapen för att hantera den ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Hälsoskydd, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap, Landskapsvård, Planfrågor

  Ladda hem (8 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2012 - klarar Stockholms län krisen?

  Länsstyrelsen ska årligen analysera sannolikheten för och konsekvenserna av tänkbara hot och risker inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar. För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Stockholms län. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (961 kB)

 • Styrel i Stockholms län - planeringsprocessen 2011

  Finns bara som pdf.
  Länsstyrelsen har under år 2011 samordnat planeringen för i vilken prioritetsordning som begränsning eller avbrytande av överföring av el till elanvändare inom länet ska genomföras i händelse av förutsedd eller plötsligt uppkommen elbrist. Arbetet har bedrivits i bred samverkan med länets kommuner, elnätsföretag samt centrala och regionala myndigheter.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Översvämningar i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Detta är en sammanställning av kända översvämningar i Norra Östersjöns vattendistrikt, som sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken i söder och från Kilsbergen i väster till skärgården i öster Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (4 MB)

  Beställ publikation

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2011 - klarar Stockholms län krisen?

  Finns bara som pdf.
  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen fungerar som underlag för beslut om åtgärder som leder till ett tryggt och säkert samhälle. Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna som är identifierade i den regionala risk- och sårbarhetsanalysen bör användas som inriktning för såväl Länsstyrelsens som andra aktörers krisberedskapsåtgärder.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

  Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala klimatanpassningsarbetet. Sårbara områden och verksamheter bör identifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att anpassa samhället på ett hållbart sätt. Den här förstudien, som är ett samarbete mellan länsstyrelserna runt Mälaren, lyfter frågan om Mälaren som dricksvattentäkt i framtiden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Kartläggning av riskerna för översvämning i tunnelsystemen i Stockholms län

  Finns endast som pdf.
  Av denna rapport framgår att riskerna för en översvämning i tunnelsystemen minskar kraftigt efter Slussens ombyggnad, och därmed utökad avtappningskapacitet. I avvaktan på detta föreslås i denna rapport ett antal tänkbara åtgärder för att höja säkerheten i tunnelsystemen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (477 kB)

  Bilaga 1 : Risk- och sårbarhetsanalys avseende översvämningshot mot trafik- och försörjningstunnlar i Stockholms län (7 MB)

  Bilaga 2 : Regional klimatsammanställning för Stockholms län - översvämningshot i ett vidare perspektiv (3 MB)

 • Nutid och framtid 2011:2. Matrester ger ny energi

  Finns endast som pdf.
  Efterfrågan på förnyelsebar energi ökar mer i Stockholms län än i riket. Några orsaker till den ökade användningen är oron för klimatförändringar, sinande energikällor och politiska åtgärder som ekonomiska incitament och miljökvalitetsmål. Utbudet av förnyelsebara energislag har dock svårt att möta efterfrågan. De bussar, personbilar och renhållningsfordon som färdas i läne ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan, Bilskrotning, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Krisberedskap, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor, Om länet

  Ladda hem (129 kB)

 • Nutid och framtid 2011:1. Salem - tryggast och säkrast i riket

  Nutid & framtid är en analysserie från Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna för regional utveckling i Stockholms län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Bevakningsföretag, Kunskap och kompetensförsörjning, Jämställdhet, Krisberedskap, Om länet, Pressrum

  Ladda hem (156 kB)

 • Säkerheten i Stockholms läns fjärrvärmenät

  Kartläggning av säkerheten i Stockholms läns fjärrvärmenät. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (2 MB)

 • IBERO - steg för steg - manual

  Manual för ett verktyg som stödjer värderingar av samhällets
  samlade förmåga att hantera extraordinära händelser.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Översvämningsrisker i fysisk planering

  Rekommendationer för markanvändning vid ny bebyggelse. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Krisberedskap, Planfrågor

  Ladda hem (1 MB)

 • Riskanalyser i detaljplaneprocesser - vem, vad, när & hur?

  Detaljerade råd om hur riskanalyser kan
  användas som beslutsunderlag i planprocessen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Krisberedskap, Planfrågor

  Ladda hem (7 MB)

 • Riskhantering i detaljplaneprocessen

  Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. Faktabladet är framtaget av länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (434 kB)

 • Riskhänsyn vid ny bebyggelse

  Rapporten beskriver riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (536 kB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2010

  Finns endast som pdf.
  Regional risk- och sårbarhetsanalys för Stockholms län. Analys av sannolikheten för och konsekvenserna av tänkbara hot och risker inom Länsstyrelsens ansvarsområde. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2009 för Stockholms län

  Finns endast som pdf.
  Länsstyrelsen ska årligen analysera sannolikheten för och konsekvenserna av tänkbara hot och risker inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (2 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2008 för Stockholms län

  Finns bara som pdf.
  Länsstyrelsen analyserar årligen sannolikheten för och konsekvenserna av tänkbara hot och risker inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (845 kB)