Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Miljö & klimat, Vatten och vattenanvändningRensa urval
Din sökning gav 63 träffar
 • Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

  I det gemensamma delprogrammet Insjöfåglar samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt Mälaren, Vänern och Vättern med övervakning av sjöarnas fågelskär.

  I föreliggande rapport utvärderas hittillsvarande verksamhet av Martin Green från Lunds universitet.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (353 kB)

 • Förslag på riksintressen för vattenförsörjning i Stockholms län

  Alla länsstyrelser ska föreslå och redovisa regionala underlag rörande områden av riksintresse för vattenförsörjning inklusive influensområden kring dessa. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen i Stockholm förslag på lämpliga anläggningar för vattenförsörjning som uppfyller kriterierna för riksintresse i Stockholms län. Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Dokumentation från Mälarkonferens 2013

  Den 29 augusti 2013 bjöd länsstyrelserna i Mälardalen in till den tredje Mälarkonferensen på Stockholm Waterfront Congress Centre.

  Mälarkonferens 2013 tog upp de värden Mälaren erbjuder oss och hur vi kan vårda och utveckla dem. Under konferensen överlämnades också en gemensam rapport till regeringen, om Mälarens långsiktiga framtid och hur vi behöver förbättra beredskapen för att hantera den ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Hälsoskydd, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap, Landskapsvård, Planfrågor

  Ladda hem (8 MB)

 • Makrofytinventering i Albysjön och Garnsviken, Stockholms län, 2012

  Redovisning av resultaten från inventeringar av undervattensvegetation i Albysjön,Tyresö kommun, och Garnsviken, Österåkers kommun i början av september 2012. Inventeringarna ingår i det regionala miljöövervakningsprogrammet för Stockholms län. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Programområde Kust och hav – utvärdering av regional miljöövervakning i Stockholms län

  När ”Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2009–2014" togs fram planerades att samtliga programområden under programperioden skulle utvärderas. Denna rapport utgör utvärderingen för programområde kust och hav.

  Finns bara som pdf.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort

  Finns bara som pdf.
  Detta är en vägledning för länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram inom det gemensamma delprogrammet för grundvatten. Vägledningen behandlar programmens grundutformning, samt metoder för genomförande och utvärdering.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (677 kB)

 • Mjukbottenfauna i Stockholms skärgård – regional miljöövervakning 2011

  Systemekologiska Institutionen vid Stockholms Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, insamling och taxonomisk bestämning av bottenfauna inom miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i Egentliga Östersjön. I Stockholms skärgård undersöks tre områden; ett inomskärsområde i Svartlögafjärden, ett område vid Kobbfjärden samt ett utsjöområde vid Svenska Björn. Rappo ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Makrofyter i Mälaren 2011

  Presentation av en inventering av makrofyter (vattenväxter som växer i eller nära vatten) i Mälaren. Syften med undersökningen har bl.a. varit att upprepa en inventering från 2006 och beskriva förändringar sedan dess, att statusklassa vattenområden, samt att föreslå ett program för miljöövervakning av makrofyter utifrån förslaget till indelning av Mälaren i nya vattenområden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (7 MB)

 • Mätkampanj 2010 - Norra Östersjöns vattendistrikt. Fria vattenmassan – växtplankton

  Finns bara som pdf.
  Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län genomförde under sommaren 2010 en undersökning av växtplankton i Svealands kustvatten, från Lövstabukten i Norduppland genom Stockholms skärgård ner till i Sillöfjärden i Södermanland. I den här rapporten presenteras resultaten från analyser av växtplankton, klorofyll och vattenkemi vid 26 provplatser.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (909 kB)

 • Miljökvalitetsnormer för vatten - en vägledning för fysisk planering i Stockholms län

  Finns bara som pdf.
  Denna vägledning vänder sig i första hand till tjänstemän som arbetar med fysisk planering. Den syftar till att vara ett redskap för att miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna följas i främst detaljplanering, men även i översiktsplanering och andra skeden i planprocessen.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

  Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala klimatanpassningsarbetet. Sårbara områden och verksamheter bör identifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att anpassa samhället på ett hållbart sätt. Den här förstudien, som är ett samarbete mellan länsstyrelserna runt Mälaren, lyfter frågan om Mälaren som dricksvattentäkt i framtiden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län

  Syftet med rapporten Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning i Stockholms län är att öka medvetenheten hos beslutsfattare och en intresserad allmänhet om vilka hot som finns mot Stockholms läns dricksvattenförsörjning, inklusive klimathot och vilka sårbarheter som finns samt vilken typ av åtgärder som är nödvändiga att vidta. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (985 kB)

 • Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 2010

  Finns endast som pdf.
  Rapporten beskriver en utveckling av den nationella miljöövervakningsmetodiken NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) i syfte att följa exploatering och annan markanvändning längs med sötvattenstränder.

  Resultatet visar att NILSmetodikens flygbildsinventeringar till viss del kan användas för att kostnadseffektivt övervaka utvecklingen vid sötvattenstrände ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Att anmäla vattenverksamheter

  Finns endast som pdf. Vägledning för anmälan av arbeten i vatten. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (249 kB)

 • Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Finns endast som pdf.
  Rapporten presenterar resultaten av en undersökning av 47 lokaler i vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Undersökningarna utfördes som ett led i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Uppsala länsstyrelsers arbete med att kartlägga ekologisk status i länets vattendrag i enlighet med vattenförvaltningsförordningen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av vattenväxter i tio sjöar 2010

  Finns endast som pdf.
  Vattenväxtinventeringar i tio sjöar. Inventeringarna har samfinansierats med Länsstyrelsen i Södermanlands län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (4 MB)

 • Båtars vågor väcker frågor - stranderosion i Stockholms mellanskärgård

  Finns endast som pdf.
  Rapporten redovisar resultaten från ett examensarbete som utförts vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, med handledning från Länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetet har fokuserats på ett avgränsat område i mellanskärgården där riktigt stora fartyg inte går men som bland annat trafikeras av regional skärgårdstrafik, mindre yrkesfarty ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Motortrafik i naturen, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (5 MB)

 • Södertäljemodellen - enskilda avlopp i kretslopp

  I den här broschyren beskrivs hur fastighetsägare på ett bra, enkelt och kostnadseffektivt sätt kan åtgärda sitt avlopp för att minska utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag samt möjliggöra återföring av näringsämnena till åkermarken. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Kommunal VA-planering - manual med tips och checklistor

  Finns endast som pdf.
  Detta är en handledning i att utarbeta en heltäckande kommunal VA-plan.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (776 kB)

  Kommunal VA-plan - ett förvaltningsövergripande projekt för hela kommunen (295 kB)

 • Makrofytfloran i Norra Björkfjärden, Mälaren - inventering och naturvärdesbedömning 2009

  Finns endast som pdf.
  Rapporten redovisar inventeringar av vattenväxter och bedömningar av naturvärden för fem områden i Norra Björkfjärden i Mälaren. Områdena är utpekade som nationellt
  särskilt värdefulla ur naturvårds- och fiskesynpunkt och berör flera reservat och Natura 2000-områden.

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)