Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Miljö & klimat, Tillståndet i miljön, 2004Rensa urval
Din sökning gav 7 träffar
 • Salt grundvatten i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden

  Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2003 utvecklat en metodik för övervakning av salt grundvatten i bergborrade brunnar i länets kust- och skärgårdsområden och genomfört en första provtagningsomgång inom åtta utvalda övervakningsområden. Arbetet ingår som en del i det regionala
  miljöövervakningsprogrammet som Länsstyrelsen bedriver med stöd från Naturvårdsverket.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Om försurning av sjöar och vattendrag

  Försurning som miljöproblem uppmärksammades i Sverige först vid slutet av 1960-talet. Vid det laget hade försurning av sjöar och vattendrag sannolikt pågått under flera decennier. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Hur mår sjöarna & vattendragen? - undersökningar av vattenkemi i sjöar och vattendrag i Stockholms län år 2000

  Rapporten presenterar resultatet från riks- och länsinventeringen av sjöar och vattendrag år 2000 i Stockholms län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Källor i Stockholms län - inventering och underlag för miljöövervakning

  Redovisar resultat från en inventering av källor i länet utförd av Länsstyrelsen i Stockholms län under oktober 2002 - februari 2003. Källinventeringen har utförts inom ramen för den regionala miljöövervakningen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Bottenfauna i Stockholms län 2004

  Rapporten redovisar resultaten från en inventering av bottenfaunan i 23 lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Utvärderingen följer i stort Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913). Syftet med denna undersökning har framförallt varit att karakterisera miljötillståndet och att hitta värdefulla naturmiljöer med avseende på biologisk mångfald inom fyra avrinningsområden Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Skarvar och fågelskär - inventeringar i Mälaren 2004

  De fyra länsstyrelserna runt Mälaren planerar att påbörja ett miljöövervakningsprogram som är avsett att följa olika sjöfåglars numerär över tid. Fåglar anses vara goda indikatorer på miljötillståndet. Det är också av särskilt intresse att följa utvecklingen av beståndet av storskarv i Mälaren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Hur mår vattendragen? Undersökningar av bottenfauna i vattendrag i Stockholms län år 2000

  I denna rapport presenteras miljökvaliteten i länets vattendrag med hjälp av resultaten från en undersökning av bottenfaunan i 36 vattendrag. Undersökningen syftade till att karaktärisera biologisk status och mångfald men den ger även värdefull information om vattenkvaliteten i undersökta vattendrag.
  Rapporten är en del i Länsstyrelsens utvärdering av riks- och länsinventeringen av sjöar och vat ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (10 MB)