Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, telefon 010-223 13 23, e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Miljö & klimat, Tillståndet i miljönRensa urval
Din sökning gav 141 träffar
 • Biotopdatabas för Stockholmsregionen

  Folder som beskriver behovet av och arbetssättet för att ta fram en regional biotopdatabas.

  Foldern är framtagen på uppdrag av det regionala miljömålsrådet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Boende, Planfrågor

  Regional biotopdatabas för Stockholmsregionen (1 MB)

 • Programområde Luft – utvärdering av miljöövervakning 2009–2014

  Detta är en utvärdering av kapitlet Luft i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2009-2014 (RMÖ 2009-2014).

  Förutom att utvärdera hur miljöövervakningen har lyckats uppnå ställda mål är denna sammanställning en grund till framtagande av det regionala miljöövervakningsprogrammet 2015-2020.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Utvärdering av programområde Luft (1 MB)

 • Algblomning - vad är det?

  När växtplankton — mikroskopiskt små alger — förekommer i stor mängd kallas det algblomning. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Lagrets tjocklek varierar beroende på hur kraftigt algerna blommar. Algmassan kan vara giftig. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Algblomning - vad är det? (590 kB)

 • Vattenväxter i sjöar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

  I det gemensamma delprogrammet Vattenväxter i sjöar samarbetar länsstyrelser som inventerar vattenväxter i syfte att bedöma sjöarnas ekologiska status med hjälp av Vattendirektivets regelverk. Ett annat syfte kan vara att
  kartlägga naturvärdena i sjön. I föreliggande rapport har Frauke Ecke vid Institutionen för vatten och miljö vid
  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Länsstyrelse ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Vattenväxter i sjöar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet (1 MB)

 • Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

  I det gemensamma delprogrammet Insjöfåglar samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt Mälaren, Vänern och Vättern med övervakning av sjöarnas fågelskär.

  I föreliggande rapport utvärderas hittillsvarande verksamhet av Martin Green från Lunds universitet.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  F2014:9 Insjöfåglar Utvärdering av delprogram (353 kB)

 • Växtplankton i Stockholms län 2013

  Växtplankton är mikroskopiska organismer som svävar fritt i vattnet och har förmåga att fotosyntetisera. En stor fördel med växtplankton är att planktonsamhället snabbt svarar på ändrade miljöförhållanden. Det gör det möjligt att upptäcka och bedöma en rad olika miljöförändringar såsom övergödning, försurning och förekomst av olika typer av gifter. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Växtplankton i Stockholms län 2013 (1 MB)

 • Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2013

  Medins Biologi AB har fått i uppdrag av Märstaåns vattensamverkan att undersöka kiselalger på fem lokaler år 2013. Undersökningen är en del av den regionala miljöövervakningen och syftar till att övervaka miljötillståndet i vattendragen i Märstaåns avrinningsområde samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2013 (1 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Norra Österjöns vattendistrikt - Stockholms län 2013

  Kiselalger reagerar snabbt på förändringar i vattenkvalitet, samtidigt som ett kiselalgssamhälle kan återspegla förhållanden i ett vattendrag under lång tid, upp till ett år före provtagningen. Detta gör att de är mycket lämpliga att använda i undersökningar av vattenkvalitet.

  Här redovisas resultaten från provtagningar av kiselalger på 16 sötvattenslokaler i Stockholms län år 2013.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt ABlän 2013 (2 MB)

 • Inventering av vattenväxter i åtta sjöar i Stockholms län 2013

  Rapporten redovisar resultat från en inventering av vattenväxter i sjöarna Garnsviken, Albysjön, Viren, Stora och Lilla Skogssjön, Muskan, Fjättersjön och Mälaren-Skarven.

  Huvudsyftet var att fastställa sjöarnas ekologiska status med avseende på vattenväxter. Totalt hittades 57 vattenväxtarter, undantaget övervattensvegetation.

  Rapporten finns bara som pdf.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Inventering av vattenväxter i 8 sjöar i Stockholms län 2013 (3 MB)

 • Fiskyngelinventering vid Gålö, Haninge kommun

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utförde Fiskeriverket i augusti 2009 en inventering av fiskyngelsamhället vid Gålö i Haninge kommun, för att identifiera viktiga lek- och uppväxtområden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Fiskyngelinventering vid Gålö, Haningen kommun (1 MB)

 • Inventering av grafisk industri i Stockholms län

  I följande pm sammanfattas inventeringen av den grafiska industrin i Stockholms län som utförts under 2010-2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Inventering av grafisk industri i Stockholms län (759 kB)

 • Vattenkvaliteten i Norrström 1965-2012

  Övervakning av vattenkvaliteten i Norrström har pågått i nationell regi sedan 1965. Halterna av näringsämnet fosfor har minskat med 75 procent sedan slutet av 1960-talet. Den stora minskningen skedde under 1960–1970-talen i samband med förbättrad avloppsrening. Halterna har dock fortsatt minska även under 1980- och 1990-talen. Totalhalterna av organiskt kol har ökat stadigt sedan 1996. Halterna a ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Vattenkvaliteten i Norrström 1965-2012 (3 MB)

 • Måsar och tärnor i Vänern, Mälaren och Vättern 2013

  En parallell studie som syftade till att ge ett mått på hur stor andel av respektive sjös häckande måsar och tärnor som täcks in av den ordinarie fågelskärs-inventeringen. Resultatet blev att solitärhäckare, det vill säga ensamt häckande måsar och tärnor, är en marginell företeelse i Vänern medan det åtminstone lokalt är relativt vanligt för fiskmås i Mälaren och även i Vättern. Studien har finan ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Solitärhäckare, uppdaterad 20140225 (1 MB)

 • Sjön Yngerns vattenkvalitet 1987-2012

  Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket under lång tid utfört vattenkemisk provtagning i sjön Yngern. Resultaten visar bland annat på effekter av det minskade atmosfäriska nedfallet av försurande ämnen och möjliga effekter av ett förändrat klimat. Sjöns vattenkvalitet är fortsatt god, vilket bland annat innebär låga halter av näringsämnena kväve och fosfor. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Sjön Yngerns vattenkvalitet 1987-2012 (2 MB)

 • Ladängssjön - resultat från en inventering av vattenväxter 2011

  Under två besök i maj och augusti 2011 inventerade personal från Länsstyrelsen i Stockholms län vattenväxter i det planerade naturreservatet Ladängssjön i Norrtälje kommun. Även bottenfaunan var rik med noteringar av bland annat blodigel och mindre vattensalamander.

  Finns endast som pdf.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladängssjön: Resultat från en inventering av vattenväxter 2013 (133 kB)

 • Storskarven i Mälaren 2013

  Presentation av utvecklingen av beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 1994–2013.

  Finns endast som pdf.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Storskarven i Mälaren 2013 (128 kB)

 • Mälarens fåglar - inventering av fågelskär och fiskgjuse 2013

  Rapporten presenterar 2013 års inventeringar av fåglar i Mälaren. Länsstyrelserna runt Mälaren har inventerat Mälarens fågelskär årligen sedan 2005, och inventeringarna är inordnade i ett gemensamt miljöövervakningsprogram, där även fågelskären i Vänern och Vättern ingår.

  Författare Thomas Pettersson.

  Finns endast som pdf.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Mälarens fåglar – inventering av fågelskär och fiskgjuse 2013 (2 MB)

 • Åvaåns vattenkvalitet 2000-2012

  Sedan 1985 har Institutet för tillämpad miljöforskning (1985–1998) Länsstyrelsen och Stiftelsen Tyrestaskogen bedrivit vattenkemisk provtagning i Åvaån mynning. Resultaten visar bland annat att vattnet blivit mer brunfärgat av humusämnen. Alkaliniteten har varit fortsatt hög efter det att kalkning av Stensjön upphörde. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Åvaåns vattenkvalitet 2010-2012 (2 MB)

 • Tyresåns vattenkvalitet 1998-2012

  Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten visar bland annat att halterna av näringsämnen har minskat sedan mätningarna påbörjades och att vattnet blivit mindre grumligt. Halten av organiskt kol har dock ökat under samma period. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Tyresåns vattenkvalitet 1998-2012 (3 MB)

 • Bottenfauna i Stockholms län 2012

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Ekologgruppen i Landskrona AB i maj 2012 undersökt bottenfaunan vid 14 lokaler i länet, varav två sjöar. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Bottenfauna i Stockholms län (3 MB)