Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djurRensa urval
Din sökning gav 51 träffar
 • Småsvalting i Mälaren – läge och trender i Stockholms län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomförde Naturvatten AB sommaren 2013 en inventering av samtliga kända lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren inom Stockholms län. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter, där den starkt hotade och i östersjöregionen endemiska småsvaltingen ingår. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (664 kB)

 • Skalbaggar på asp i Stockholms län 2012 - inventering inom åtgärdsprogrammet för hotade arter i Stockholms län

  Inventering inom åtgärdsprogrammet för hotade
  arter i Stockholms län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (5 MB)

 • Småsvalting i Mälaren – läge och trender i Stockholms län 2012

  Inventering sommaren 2012 av fyra tidigare kända lokaler för
  småsvalting i Mälaren inom Stockholms län. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter, där den starkt hotade och i östersjöregionen endemiska småsvaltingen ingår.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2012

  Inventeringsrapport från Länsstyrelsens arbete med den i dag starkt hotade Asknätsfjärilen (Euphydryas maturna). Stockholms län har ett särskilt ansvar när det gäller denna art eftersom betydande delar av landets populationer finns i Stockholms län, i västra delen av Norrtälje kommun. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Uppföljning och återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen 2012

  Rapporten beskriver det lyckosamma arbetet med att få tillbaka den större vattensalamandern till naturområdet Judarskogen i Bromma. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (847 kB)

 • Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län 2011

  Finns bara som pdf.
  Rapport från en inventering 2011 av fyra tidigare kända lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren inom Stockholms län. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (434 kB)

 • Skalbaggar på död tall i skogen NO om Källtorpssjön, Nacka och vid Långviksträsk, Värmdö 2011 - inventeringsrapport

  Denna inventering har till avsikt att bistå med kunskap om skalbaggar som är beroende av död tall, förekomst av dessa arter och bedömning av områdets naturvärde som en lämplig biotop. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (736 kB)

 • Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Norrtälje kommun 2010

  Finns bara som pdf.
  Asknätfjärilen (Euphydryas maturna) en av våra mest sällsynta dagfjärilar. Tidigare förekom asknätfjärilen i kanten av beteshagar samt i skogsbryn och gläntor. Idag utgörs livsmiljön huvudsakligen av igenväxande föryngringsytor i skogsmark där olvon och ask slagit upp efter avverkningen.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Bottenfauna och vattenväxter i Mårdsjön - redovisning av en inventering av bottenfauna och vattenväxter 2010

  Finns endast som pdf.
  Under två besök i maj och augusti 2010 inventerade personal från Länsstyrelsen i Stockholms län vattenväxter och bottenfauna i Natura 2000-området och det planerade naturreservatet Mårdsjön i Norrtälje kommun. Inventeringarna bekräftade och kompletterade sjöns höga naturvärden. Mängder av kransalger, blodiglar och vattensalamandrar mötte inventerarna.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (250 kB)

 • Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län (remissutgåva)

  Remissutgåva inför framtagandet av en förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län för perioden 2011-2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur

  Ladda hem (3 MB)

  Förvalningsplan för stora rovdjur i Stockholms län remissutgåva, högupplöst för tryck (26 MB)

 • Båtars vågor väcker frågor - stranderosion i Stockholms mellanskärgård

  Finns endast som pdf.
  Rapporten redovisar resultaten från ett examensarbete som utförts vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, med handledning från Länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetet har fokuserats på ett avgränsat område i mellanskärgården där riktigt stora fartyg inte går men som bland annat trafikeras av regional skärgårdstrafik, mindre yrkesfarty ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Motortrafik i naturen, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (5 MB)

 • Biologisk mångfald i grus- och sandmarker

  I detta faktablad vill Länsstyrelsen visa att det med enkla medel går att gynna den biologiska mångfalden vid skötsel av till exempel grusgropar, skjutfält och sandiga betesmarker. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (399 kB)

  Beställ publikation

 • Violgubbe och fjälltaggsvampar i Norrtälje kommun

  Finns endast som pdf.
  Sammanställning av de fynd som är gjorda av rödlistade violgubbe (Gomphus clavatus) och fjälltaggsvampar (Sarcodon sp.) i Norrtälje kommun.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

  Finns bara som pdf.
  För att återetablera större vattensalamander (Triturus cristatus) i Judarskogen beviljades Länsstyrelsen i Stockholms län dispens från både fridlysning och infångning/transport under våren 2009. Dispenserna gäller för 2009 och 2010 och innebar att maximalt 100 individer per år av större vattensalamander får flyttas från Olovslundsdammen till Judardammen.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (966 kB)

 • Inventering av större vattansalamander i Skogskyrkogården

  Inventering av förekomsten av större vattensalamander i Skogskyrkogården, avseende såväl adulter som yngel. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur

  Ladda hem (140 kB)

 • Uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

  Under 2009 genomförde Länsstyrelsen en återintroduktion av större vattensalamander i Judardammen. Under parningsperioden april till maj flyttades 100 adulta salamandrar till Judardammen från den närbelägna Olovslundsdammen. Tanken var att de yngel som föddes under sommaren sedan skulle vara präglade på Judardammen. Efter leken kunde 96 av de 100 djuren återföras till ursprungslokalen i Olovslund. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur

  Ladda hem (154 kB)

 • Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län 2010

  Inventering av tre tidigare kända lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren inom Stockholms län. Asknäsviken, Sandudden och en lokal i närheten av Lundhagsbadet omfattades av inventeringen. Småsvalting påträffades vid samtliga lokaler. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (650 kB)

 • Taggig hjorttryffel - nationell inventering 2005-2009

  Taggig hjorttryffel är en underjordisk och exklusiv svamp som är klassad som starkt hotad i rödlistan. Arten är bara funnen ett fåtal gånger i landet i sammanlagt tre län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (7 MB)

 • Utterns förekomst i Stockholms län 2007-2008

  Uttern räknas som ”sårbar” på den nationella rödlistan, vilket har föranlett populationsbevakning i form av inventeringar. Utterns förekomst i Stockholms län har varit delvis känd i och med att den norra delen av länet har inventerats sedan 1990-talet. Den södra delen av länet och hela kusten har tidigare inte inventerats. Denna rapport sammanställer tre delinventeringar av utter i Stockholms län ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Rikkärr i Stockholms län

  Finns endast som pdf.
  Ungefär fem procent av landets djur- och växtarter hotas av utrotning. Därför har ett flertal åtgärdsprogram utformats. Ett av dessa behandlar rikkärren där man räknar med att det finns minst 160 rödlistade arter. Ett rikkärr är en våtmark med torvbildande vegetation och som får mineralämnen tillfört via det genomströmmande grundvattnet från den omgivande fastmarken. Rikkär ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (8 MB)