Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Övriga publikationerRensa urval
Din sökning gav 339 träffar
 • Meta 2013 - Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända

  För att få en samlad bild av mottagandet och etableringen av nyanlända samt utvärdera Länsstyrelsens insatser på området, genomförs sedan 2012 en årlig enkätundersökning som riktar sig till Sveriges samtliga 290 kommuner. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (352 kB)

 • Nationella minoriteter - rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2013

  Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har ett nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken och ska verka för det minoritetspolitiska målet med utpekade delområden. Detta är den gemensamma rapporten gällande 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (2 MB)

 • Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

  I det gemensamma delprogrammet Insjöfåglar samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt Mälaren, Vänern och Vättern med övervakning av sjöarnas fågelskär.

  I föreliggande rapport utvärderas hittillsvarande verksamhet av Martin Green från Lunds universitet.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (353 kB)

 • Fokus 2014 - den regionala miljömålsdialogen

  För att kunna hantera utvecklingen inom olika områden behöver miljömålsarbetet gå hand i hand med övriga insatser. Till exempel är det viktigt att planera för hur miljömålen kan tillgodoses när fler bostäder byggs i länet.

  Genom att i länet samordna aktörerna, hjälpa varandra och inspireras av varandras miljöarbete kan vi öka takten på åtgärdsarbetet för att nå miljömålen.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (2 MB)

 • Växtplankton i Stockholms län 2013

  Växtplankton är mikroskopiska organismer som svävar fritt i vattnet och har förmåga att fotosyntetisera. En stor fördel med växtplankton är att planktonsamhället snabbt svarar på ändrade miljöförhållanden. Det gör det möjligt att upptäcka och bedöma en rad olika miljöförändringar såsom övergödning, försurning och förekomst av olika typer av gifter. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2013

  Medins Biologi AB har fått i uppdrag av Märstaåns vattensamverkan att undersöka kiselalger på fem lokaler år 2013. Undersökningen är en del av den regionala miljöövervakningen och syftar till att övervaka miljötillståndet i vattendragen i Märstaåns avrinningsområde samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (3 MB)

 • Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå

  Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram som syftar till att samordna miljöövervakningen. Det gemensamma delprogrammet heter ”Exploatering av havsstränder”.

  Länsstyrelserna från samtliga kustlän har deltagit i arbetet. Övriga deltagare har varit Metria, SCB, SLU och ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (4 MB)

 • Budgetunderlag 2015-2017

  Länsstyrelsens budgetunderlag 2015-2017. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Norra Österjöns vattendistrikt - Stockholms län 2013

  Kiselalger reagerar snabbt på förändringar i vattenkvalitet, samtidigt som ett kiselalgssamhälle kan återspegla förhållanden i ett vattendrag under lång tid, upp till ett år före provtagningen. Detta gör att de är mycket lämpliga att använda i undersökningar av vattenkvalitet.

  Här redovisas resultaten från provtagningar av kiselalger på 16 sötvattenslokaler i Stockholms län år 2013.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Landsbygd i Centrum 2014:1. Tema: Hästen i fokus

  Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling och EU-stöd för landsbygden i Stockholms län.

  Landsbygd i Centrum har denna gång "Hästen i fokus" som tema.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

  Prenumerera och få tidningen direkt till din e-post i fortsättningen! (7 kB)

 • Metod för jämställdhetskonsekvensbedömning av länsplan 2014-2025 i Stockholms län

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Trivector Traffic utvecklat ett förslag på metod för jämställdhetskonsekvensbedömning av länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Jämställdhet, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

  Bilaga med mall för jämställdhetsbedömning (Excel-fil) (28 kB)

 • Småsvalting i Mälaren – läge och trender i Stockholms län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm genomförde Naturvatten AB sommaren 2013 en inventering av samtliga kända lokaler för småsvalting (Alisma wahlenbergii) i Mälaren inom Stockholms län. Inventeringen är en del av satsningen på åtgärdsprogram för hotade arter, där den starkt hotade och i östersjöregionen endemiska småsvaltingen ingår. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (664 kB)

 • Inventering av vattenväxter i åtta sjöar i Stockholms län 2013

  Rapporten redovisar resultat från en inventering av vattenväxter i sjöarna Garnsviken, Albysjön, Viren, Stora och Lilla Skogssjön, Muskan, Fjättersjön och Mälaren-Skarven.

  Huvudsyftet var att fastställa sjöarnas ekologiska status med avseende på vattenväxter. Totalt hittades 57 vattenväxtarter, undantaget övervattensvegetation.

  Rapporten finns bara som pdf.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Strategisk inriktning 2014-2018 Länsstyrelsen i Stockholms län

  Stockholmsregionen är Sveriges motor. I länet bor drygt en femtedel av Sveriges befolkning och här skapas en tredjedel av Sveriges ekonomi. Här finns landets främsta kunskapscentra.

  Vi är en region i framkant på alla sätt: modern, innovativ, ansvarsfull och historisk. Vi strävar efter att vara världsledande när det gäller hushållning, hållbarhet och miljö.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (1 MB)

 • Landsbygd i Centrum 2013:4. Tema: Landsbygdsprogrammet och lantbruket 2007-2013

  Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling och EU-stöd för landsbygden i Stockholms län.

  Landsbygd i Centrum har denna gång "Landsbygdsprogrammet och lantbruket 2007-2013" som tema.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

  Prenumerera och få tidningen direkt till din e-post i fortsättningen! (7 kB)

 • Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner

  Syftet med denna publikation är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Nationella minoriteter

  Ladda hem (5 MB)

 • Inventering av grafisk industri i Stockholms län

  I följande pm sammanfattas inventeringen av den grafiska industrin i Stockholms län som utförts under 2010-2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (759 kB)

 • Vattenkvaliteten i Norrström 1965-2012

  Övervakning av vattenkvaliteten i Norrström har pågått i nationell regi sedan 1965. Halterna av näringsämnet fosfor har minskat med 75 procent sedan slutet av 1960-talet. Den stora minskningen skedde under 1960–1970-talen i samband med förbättrad avloppsrening. Halterna har dock fortsatt minska även under 1980- och 1990-talen. Totalhalterna av organiskt kol har ökat stadigt sedan 1996. Halterna a ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Måsar och tärnor i Vänern, Mälaren och Vättern 2013

  En parallell studie som syftade till att ge ett mått på hur stor andel av respektive sjös häckande måsar och tärnor som täcks in av den ordinarie fågelskärs-inventeringen. Resultatet blev att solitärhäckare, det vill säga ensamt häckande måsar och tärnor, är en marginell företeelse i Vänern medan det åtminstone lokalt är relativt vanligt för fiskmås i Mälaren och även i Vättern. Studien har finan ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)