Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: 2009Rensa urval
Din sökning gav 79 träffar
 • Kommunal VA-planering - manual med tips och checklistor

  Finns endast som pdf.
  Detta är en handledning i att utarbeta en heltäckande kommunal VA-plan.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (776 kB)

  Kommunal VA-plan - ett förvaltningsövergripande projekt för hela kommunen (295 kB)

 • Miljökonsekvensbeskrivning gällande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (599 kB)

  Huvudrapport: Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 (5 MB)

  Beställ publikation

 • Stockholmsregionens förmåga till förnyelse och utveckling

  Denna rapport är en av byggstenarna för ett samlat kunskapsunderlag i syfte att få en större förståelse för de drivkrafter som är särskilt viktiga för Stockholmsregionen i egenskap av en kunskaps och innovationsdriven ekonomi, samt att sätta dessa drivkrafter och underliggande faktorer i ett regionalt utvecklingssammanhang. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Naturvärden i Stunnträsk

  Stunnträsk är en näringsfattig, opåverkad sjö på Ornö i Stockholms skärgård, Haninge kommun. Sjön har av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen pekats ut som ett nationellt värdefullt vatten. Under åren 2006 och 2007 inventerades sjön med avseende på vattenväxter, bottenfauna, fisk och kräftor. Dessutom gjordes en biotopkartering av sjöns stränder. Resultaten bekräftar att sjön har mycket rent och kl ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2009

  För Stockholmsregionen med en dynamisk arbetsmarknad och snabb inflyttning är bostadsförsörjningen av vital betydelse. Lågkonjunkturen påverkar bostadsbyggandet. Denna rapport utgör ett konstruktivt underlag för en diskussion om hur lågkonjunkturen kan mötas och av vilka krav regionens expansionskraft ställer på nyproduktion och förnyelse av bostadsbeståndet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (1 MB)

 • Bostadsmarknadsenkäten - Stockholms län 2009

  Varje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och att se utvecklingstendenser. Frågorna har besvarats av ansvariga på de aktuella förvaltningarna i kommunerna. Detta är en sammanställning av de svar som lämnats av kommunerna i Stockholms län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (3 MB)

 • Utterns förekomst i Stockholms län 2007-2008

  Uttern räknas som ”sårbar” på den nationella rödlistan, vilket har föranlett populationsbevakning i form av inventeringar. Utterns förekomst i Stockholms län har varit delvis känd i och med att den norra delen av länet har inventerats sedan 1990-talet. Den södra delen av länet och hela kusten har tidigare inte inventerats. Denna rapport sammanställer tre delinventeringar av utter i Stockholms län ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Rikkärr i Stockholms län

  Finns endast som pdf.
  Ungefär fem procent av landets djur- och växtarter hotas av utrotning. Därför har ett flertal åtgärdsprogram utformats. Ett av dessa behandlar rikkärren där man räknar med att det finns minst 160 rödlistade arter. Ett rikkärr är en våtmark med torvbildande vegetation och som får mineralämnen tillfört via det genomströmmande grundvattnet från den omgivande fastmarken. Rikkär ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (8 MB)

 • Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld - metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar

  2., omarbetade uppl.
  Manualen riktar sig till utredande socialsekreterare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med flickor under 18 år, som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Skriften utgår från verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety.

  Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda ner en pdf.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration, Jämställdhet

  Ladda hem (498 kB)

 • Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

  Finns endast som pdf.
  Tillsynsresultat från nio kommuner och stadsdelar i Stockholms län 2008.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (228 kB)

 • Miljö och plannytt 2009:1

  Finns endast som pdf.
  Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Stockholm.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (382 kB)

 • Saldo 2008

  Finns endast som pdf.
  I rapporten beskrivs miljötillståndet i Stockholms län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (4 MB)

 • Kolonistugor - tips och råd vid renovering

  Kolonistugor har uppförts i Stockholmsområdet sedan början av 1900-talet. Koloniområdena berättar om en svunnen tid och de människor och det samhälle som skapade dem. Genom att vårda och renovera kolonistugorna varsamt kan också framtidens stockholmare få uppleva den här delen av vårt kulturarv. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (684 kB)

 • Individuell plan enligt LSS - en rättighet för många som utnyttjas av få

  Länsstyrelserna har under åren 2003 till 2008 arbetat på regeringens uppdrag för att påverka kommunerna att upprätta och använda individuell plan och att samverka kring dessa, särskilt när det gäller barnfamiljer. I denna rapport redovisar och sammanfattar länsstyrelserna gemensamt hur arbetet fortskridit och hur utvecklingen av antalet individuella planer skett. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (729 kB)

 • Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2008

  Detta är den sjätte uppföljningen av ej verkställda beslut och domar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som länsstyrelserna har genomfört gemensamt på regeringens uppdrag. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (178 kB)

 • Marin basinventering i Fjärdlångs och Huvudskärs Natura 2000-områden

  Under 2008 inventerades Huvudskärs och Fjärdlångs Natura 2000-områden i Stockholms södra skärgård. Inventeringen utfördes genom dyktransekter spridda över naturtyperna sublittorala sandbankar, små skär och öar i Östersjön samt rev. Området uppvisade en stor variationsrikedom av olika livsmiljöer och arter och bedömdes därmed hysa höga naturvärden. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden

  Den här broschyren är en del i ett projekt "Verktyg för en renare Östersjö” som Länsstyrelsen fått medel för från Miljömålsrådet och Naturvårdsverket. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Kroghandboken - student -09

  I denna handbok presenteras tips och råd som
  förhoppningsvis kan underlätta och förbättra ert arbete före, under och efter studentfesten.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (312 kB)

 • Dricksvattenförekomster i Stockholms län

  I rapporten presenteras grund- och ytvattenförekomster som är viktiga och skyddsvärda som dricksvattenförekomster på regional och kommunal nivå. Rapporten belyser även kopplingar mellan grund- och ytvattenresurserna inom
  länets olika delar och hur dessa samverkar med varandra. Länets reguljära vatten- och reservvattenförsörjning analyseras och liksom status för vattenskyddet i länet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (12 MB)

  Beställ publikation

 • Socialt nyhetsbrev 2009:5

  Nyhetsbrev från socialavdelningen. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (318 kB)