Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: 2009Rensa urval
Din sökning gav 79 träffar
 • Kommunal VA-planering - manual med tips och checklistor

  Finns endast som pdf.
  Detta är en handledning i att utarbeta en heltäckande kommunal VA-plan.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (776 kB)

  Kommunal VA-plan - ett förvaltningsövergripande projekt för hela kommunen (295 kB)

 • Miljökonsekvensbeskrivning gällande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (599 kB)

  Huvudrapport: Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 (5 MB)

  Beställ publikation

 • Stockholmsregionens förmåga till förnyelse och utveckling

  Denna rapport är en av byggstenarna för ett samlat kunskapsunderlag i syfte att få en större förståelse för de drivkrafter som är särskilt viktiga för Stockholmsregionen i egenskap av en kunskaps och innovationsdriven ekonomi, samt att sätta dessa drivkrafter och underliggande faktorer i ett regionalt utvecklingssammanhang. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Ladda hem (3 MB)

  Beställ publikation

 • Naturvärden i Stunnträsk

  Stunnträsk är en näringsfattig, opåverkad sjö på Ornö i Stockholms skärgård, Haninge kommun. Sjön har av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen pekats ut som ett nationellt värdefullt vatten. Under åren 2006 och 2007 inventerades sjön med avseende på vattenväxter, bottenfauna, fisk och kräftor. Dessutom gjordes en biotopkartering av sjöns stränder. Resultaten bekräftar att sjön har mycket rent och kl ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2009

  För Stockholmsregionen med en dynamisk arbetsmarknad och snabb inflyttning är bostadsförsörjningen av vital betydelse. Lågkonjunkturen påverkar bostadsbyggandet. Denna rapport utgör ett konstruktivt underlag för en diskussion om hur lågkonjunkturen kan mötas och av vilka krav regionens expansionskraft ställer på nyproduktion och förnyelse av bostadsbeståndet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (1 MB)

 • Bostadsmarknadsenkäten - Stockholms län 2009

  Varje år görs en uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom en enkät till kommunerna. Syftet med enkäten är att ge underlag för en allsidig belysning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och att se utvecklingstendenser. Frågorna har besvarats av ansvariga på de aktuella förvaltningarna i kommunerna. Detta är en sammanställning av de svar som lämnats av kommunerna i Stockholms län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (3 MB)

 • Rikkärr i Stockholms län

  Finns endast som pdf.
  Ungefär fem procent av landets djur- och växtarter hotas av utrotning. Därför har ett flertal åtgärdsprogram utformats. Ett av dessa behandlar rikkärren där man räknar med att det finns minst 160 rödlistade arter. Ett rikkärr är en våtmark med torvbildande vegetation och som får mineralämnen tillfört via det genomströmmande grundvattnet från den omgivande fastmarken. Rikkär ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (8 MB)

 • Utterns förekomst i Stockholms län 2007-2008

  Uttern räknas som ”sårbar” på den nationella rödlistan, vilket har föranlett populationsbevakning i form av inventeringar. Utterns förekomst i Stockholms län har varit delvis känd i och med att den norra delen av länet har inventerats sedan 1990-talet. Den södra delen av länet och hela kusten har tidigare inte inventerats. Denna rapport sammanställer tre delinventeringar av utter i Stockholms län ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld - metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar

  2., omarbetade uppl.
  Manualen riktar sig till utredande socialsekreterare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med flickor under 18 år, som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Skriften utgår från verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety.

  Den tryckta upplagan är slut, men du kan ladda ner en pdf.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration, Jämställdhet

  Ladda hem (498 kB)

 • Naturens år 2009

  Naturvården fyller 100 år och det händer mycket i Stockholms läns naturområden under jubileumsåret. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (427 kB)

 • Lantbruksinfo 2009:2

  Tidskrift. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (801 kB)

 • Gillöga och Lilla Nassa

  Finns endast som pdf.
  Denna rapport beskriver områdets grunda bottensamhällen och deras naturvärden. Rapporten är avsedd som ett underlag för förvaltning av de marina miljöerna och en kommande samverkansplan för BSPA-området Stora Nassa-Svenska Högarna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Inventering av gölgroda i Norrtälje kommun 2009

  Gölgrodan, Rana lessonae, klassas idag som sårbar av ArtDatabanken. Artens kända utbredningsområde i Sverige är snävt och flertalet lokaler ligger inom några kilometer från Bottenhavet i Norduppland. Denna population har visat sig vara uppdelad i tre genetiskt skiljda subpopulationer varav två tycks sakna kontakt med varandra. Den snäva utbredningen gör arten extra hotad. Under senare år har det ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2009-2014

  Finns endast som pdf.
  Länsstyrelsen har i sitt miljömålsarbete prioriterat några miljömål som är särskilt betydelsefulla att arbeta med i länet. Dessa är Frisk luft, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Vi har i de fall det är möjligt och lämpligt lagt särskilt fokus på att miljöövervakningen ska bidra med underlag för at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (7 MB)

 • Stoppa trafficking - dokumentation från seminariet den 16.11.2009

  Dokumentation från seminariet ”Stoppa trafficking” som Länsstyrelsen i Stockholm arrangerade i november 2009. Seminariet var det första steget i en informationssatsning som Länsstyrelsen dragit igång. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Ladda hem (174 kB)

 • Miljö och plannytt 2009:3

  Finns endast som pdf.
  Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Stockholm.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (383 kB)

 • Bottenfaunainventering - 14 lokaler i Stockholms län 2009

  Rapporten presenterar resultaten av en inventering av bottenfaunan i 14 lokaler Stockholms län. Syftet med undersökningen var främst att fastlägga ekologisk status i sjöar och vattendrag enligt Vattenförvaltningsförordningen. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (4 MB)

 • Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007 - 2009

  Vid Kapellskär i Rådmansö socken i Norrtälje kommun finns den enda kända växtplatsen i Norden för gräset stor tofsäxing (Koeleria grandis). Stor tofsäxing förekommer i övrigt i
  Polen, Ryssland och Baltikum.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (7 MB)

 • Granskning av socialtjänstens utredningar av vuxna personer med missbruksproblem

  Finns endast som pdf.
  Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att granska samtliga kommuners handläggning och dokumentation av utredningar avseende vuxna med missbruksproblem. Socialtjänstens personal har sammanlagt granskat 638 utredningar. Av dessa har Länsstyrelsen kontrollgranskat 82. Fokus för tillsynen har varit rättssäker handläggning, brukarnas delaktighet, samverkan och hur barn och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (393 kB)

 • Saldo 2008

  Finns endast som pdf.
  I rapporten beskrivs miljötillståndet i Stockholms län.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (4 MB)