Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: 2004Rensa urval
Din sökning gav 25 träffar
 • Goda exempel - ekologiska gårdar i Stockholms län

  En skrift om ekologisk produktion med dess för- och nackdelar men även en inspirationskälla att lägga om sin gård till ekologisk produktion. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (4 MB)

 • Trafikbuller och planering 2 - störningar från trafikbuller i nybyggda bostäder

  Rapporten syftar till att öka kunskapen om hur boende upplever sin bostadsmiljö med avseende på trafikbuller. Här redovisas beräkningar, ljudmätningar, intervjuer och enkäter till boende i nyare bostäder som exponeras för trafikbuller i varierande omfattning. Materialet har kompletterats med granskning av planhandlingar och observationer på plats. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (10 MB)

 • Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2004

  Årets bostadsmarknadsenkät speglar fortfarande en stor brist på länets bostadsmarknad. Enligt kommunerna råder det brist totalt sett i 24 av länets 26 kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (1 MB)

 • Brottö - ett representativt skärgårdsjordbruk i Stockholms län

  Finns endast som pdf.
  Brottö skärgårdsjordbuk blev 2002 förklarat för Stockholms läns första kulturreservat. Kriterierna var att det första kulturreservatet skulle utgöra en helhetsmiljö som speglar länets utveckling på ett representativt sätt. Det skulle alltså inte vara en akut hotad, redan säkerställd eller museal miljö.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Kulturreservat

  Ladda hem (1 MB)

 • Brottö skärgårdsjordbruk

  Länsstyrelsens folder om Brottö skärgårdsjordbruk. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat

  Ladda hem (2 MB)

 • Nationell rapport om skyddat boende

  Regeringen gav i juni 2003 Länsstyrelsen i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län i uppdrag att, i samarbete med Socialstyrelsen, kommuner och andra berörda myndigheter, utveckla ett skyddat boende, m.m.
  för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (754 kB)

 • Säkerheten i Stockholms läns fjärrvärmenät

  Kartläggning av säkerheten i Stockholms läns fjärrvärmenät. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (2 MB)

 • Förorenade områden - inventering av oljedepåer i Stockholms län

  Denna inventering omfattar nedlagda civila oljedepåer i Stockholms län. Inventeringen resulterade i elva områden där depåverksamhet bedrivits, och dessa har inventerats och riskklassats enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (527 kB)

 • Så använder vi naturreservaten - resultat från en enkät till 1000 hushåll i Stockholms län 2003

  Kunskapen om naturreservatens naturvärden är oftast god. När det gäller rekreation och friluftsliv har däremot få undersökningar gjorts. Därför påbörjade Länsstyrelsen 2002 ett projekt som syftar till att förbättra kunskapsläget om hur de skyddade naturområdena används av länets invånare. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Ladda hem (2 MB)

 • Hur mår sjöarna & vattendragen? - undersökningar av vattenkemi i sjöar och vattendrag i Stockholms län år 2000

  Rapporten presenterar resultatet från riks- och länsinventeringen av sjöar och vattendrag år 2000 i Stockholms län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Introduktion och integration i utveckling

  Länsstyrelsen har regeringsuppdraget att stödja en positiv integrationsutveckling i länet. Som ett led i detta arbete har vi genomfört en enkätundersökning av hur länets 26 kommuner arbetar med introduktion av nyanlända och för en bättre integration mellan majoritetsbefolkningen och andra grupper i minoritet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (510 kB)

 • Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - Östermalms stadsdel

  Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en fördjupad tillsyn i stadsdelen Östermalm i Stockholms stad. Tillsynen speglar stadsdelens insatser för personer med psykiska funktionshinder på en övergripande planeringsnivå, på verksamhetsnivå samt individnivå. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (565 kB)

 • Skarvar och fågelskär - inventeringar i Mälaren 2004

  De fyra länsstyrelserna runt Mälaren planerar att påbörja ett miljöövervakningsprogram som är avsett att följa olika sjöfåglars numerär över tid. Fåglar anses vara goda indikatorer på miljötillståndet. Det är också av särskilt intresse att följa utvecklingen av beståndet av storskarv i Mälaren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Salt grundvatten i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden

  Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2003 utvecklat en metodik för övervakning av salt grundvatten i bergborrade brunnar i länets kust- och skärgårdsområden och genomfört en första provtagningsomgång inom åtta utvalda övervakningsområden. Arbetet ingår som en del i det regionala
  miljöövervakningsprogrammet som Länsstyrelsen bedriver med stöd från Naturvårdsverket.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Om försurning av sjöar och vattendrag

  Försurning som miljöproblem uppmärksammades i Sverige först vid slutet av 1960-talet. Vid det laget hade försurning av sjöar och vattendrag sannolikt pågått under flera decennier. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Lantbruksinfo 2004:4

  Tidskrift. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (998 kB)

 • Slussen - riksintresse och modern trafiklösning

  Stockholms innerstad är som helhet ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset uttrycks i företeelser som främst tydliggör årsringarna och hur staden vuxit fram. Ett tydligt exempel på detta är Slussen. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (480 kB)

 • Lantbruksinfo 2004:2

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (2 MB)

 • Lantbruksinfo 2004:3

  Tidskrift. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (2 MB)

 • Lantbruksinfo 2004:1

  Tidskrift. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2004

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (1 MB)