Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: 2001Rensa urval
Din sökning gav 10 träffar
 • Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Stockholms län

  Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

  Riksintressen är viktiga instrument för avvägningar i markanvändningsfrågor. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarandevärden och exploateringsintressen. Naturvårdsverket anger vilka områden som myndigheten ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Beställ publikation

 • Ängs- och hagmarker i Stockholms län - igenväxning, röjning och exploatering, förändringar 1999 jämfört med 1981/86.

  Den här rapporten beskriver utvecklingen i ängs- och hagmarker i Stockholms län mellan 1981/86 och 1999 vad gäller igenväxning, röjning och exploatering. Studien är koncentrerad till de naturliga fodermarker som ingår i ängs- och hagmarksinventeringen från 1987-1991. Den metod som använts inbegriper flygbildstolkning och bearbetningar med hjälp av geografiska informationssystem. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Bottenfauna i Stockholms län 2001

  Rapporten redovisar resultaten från en inventering av bottenfaunan i 21 lokaler i sjöar i länet. Syftet med denna undersökning har framförallt varit att hitta värdefulla naturmiljöer med avseende på biologisk mångfald. Undersökningen har även syftat till att följa upp den biologiska effekten av genomförda kalkningar i sjöar. Kalkning av sjöar och vattendrag genomförs för att motverka negativa kon ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av vattenväxter - kalkade sjöar och okalkade sjöar

  Finns endast som pdf.
  Länsstyrelsen i Stockholms län har under en längre tid övervakat bottenfauna och vattenkemi i ett antal kalkade sjöar och sura referenssjöar. Den här undersökningen beskriver
  vattenvegetationens utbredning i tio av Länsstyrelsens övervakningssjöar. Av dessa tio är fem kalkade, fyra sura och en är en neutral referenssjö.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Samråd om regionala utsläppsmål - delmål för Stockholms län. En vidareutveckling av miljövårdsprogram 2000

  Denna samrådshandling innehåller förslag till regionala utsläppsmål. Förslagen avser några av de utsläppsminskningar som behöver göras inom den närmaste tioårsperioden för att de regionalt och nationellt antagna miljökvalitetsmålen ska kunna nås inom en generation. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (1 MB)

 • Mälarfisk - innehåll av metaller och stabila organiska ämnen 2001

  Denna undersökning har genomförts på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund med bistånd från Fiskeriverket och berörda länsstyrelser. Gädda, gös och abborre har infångats från olika delar av Mälaren genom yrkesfiskares försorg (i östra Mälaren fritidsfiskare). Fiskar inom bestämda storleksintervall har utsorterats och använts i undersökningen. Koncentrationen av ett antal metaller och stabila org ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (372 kB)

 • Kustfågelinventeringar i AB län - resultat, utvärdering och förslag till framtida verksamhet

  Kustfågelinventeringen är en del av projektet ”Levande skärgårdsnatur” som drivs gemensamt av Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen. Faunaprojektets syfte är bland annat att följa hur olika djurarter i skärgården varierar i antal och därigenom upptäcka eventuella förändringar i miljöbelastningen. I föreliggande rapport görs en utvärdering av kustfågeldelen inom projektet för perioden 1985-97. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (484 kB)

 • Hyresbostäder i skärgården?

  Det finns ett stort behov av lägenheter för ungdomar och
  äldre och även för de som vill bo i skärgården utan stora
  ekonomiska insatser. Allt fler av de tidigare permanentbebodda
  husen övergår vid försäljning till fritidsbostäder. Syftet med
  studien har varit att undersöka vilka förutsättningar som finns för att bygga och förvalta lägenheter för de fast boende i skärgården till rimliga kostnad ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (2 MB)

 • Fysisk störning av stränder - metodstudier för övervakning av exploateringsgraden

  I rapporten presenteras resultaten av arbetet med att ta fram förenklade metoder för att övervaka fysisk störning av stränder. Styrkor och svagheter med de nya metoderna diskuteras. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  S. 1-22 (2 MB)

  S. 23-50 (2 MB)

 • Friluftsliv i tätort. D. 1. Friluftsliv i fysisk planering - bakgrund, utvecklingstendenser, exempel

  För att vi och kommande generationer fortsatt ska kunna ha nära tillgång till allemansrättslig mark krävs en medveten planering. Planering för friluftsliv behöver ske samtidigt med planering för annan markanvändning. Länsstyrelsen vill med denna rapport bidra till att höja kunskapen och intresset för det tätortsnära friluftslivet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv

  Ladda hem (1 MB)