Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Din sökning gav 916 träffar
 • Meta 2013 - Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända

  För att få en samlad bild av mottagandet och etableringen av nyanlända samt utvärdera Länsstyrelsens insatser på området, genomförs sedan 2012 en årlig enkätundersökning som riktar sig till Sveriges samtliga 290 kommuner. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (352 kB)

 • Nationella minoriteter - rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2013

  Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har ett nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken och ska verka för det minoritetspolitiska målet med utpekade delområden. Detta är den gemensamma rapporten gällande 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (2 MB)

 • Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

  I det gemensamma delprogrammet Insjöfåglar samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt Mälaren, Vänern och Vättern med övervakning av sjöarnas fågelskär.

  I föreliggande rapport utvärderas hittillsvarande verksamhet av Martin Green från Lunds universitet.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (353 kB)

 • Fokus 2014 - den regionala miljömålsdialogen

  För att kunna hantera utvecklingen inom olika områden behöver miljömålsarbetet gå hand i hand med övriga insatser. Till exempel är det viktigt att planera för hur miljömålen kan tillgodoses när fler bostäder byggs i länet.

  Genom att i länet samordna aktörerna, hjälpa varandra och inspireras av varandras miljöarbete kan vi öka takten på åtgärdsarbetet för att nå miljömålen.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (2 MB)

 • Växtplankton i Stockholms län 2013

  Växtplankton är mikroskopiska organismer som svävar fritt i vattnet och har förmåga att fotosyntetisera. En stor fördel med växtplankton är att planktonsamhället snabbt svarar på ändrade miljöförhållanden. Det gör det möjligt att upptäcka och bedöma en rad olika miljöförändringar såsom övergödning, försurning och förekomst av olika typer av gifter. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Kiselalger i Märstaåns avrinningsområde 2013

  Medins Biologi AB har fått i uppdrag av Märstaåns vattensamverkan att undersöka kiselalger på fem lokaler år 2013. Undersökningen är en del av den regionala miljöövervakningen och syftar till att övervaka miljötillståndet i vattendragen i Märstaåns avrinningsområde samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ladda hem (3 MB)

 • Outnyttjade detaljplaner för bostäder - lägesbild i 13 av länets kommuner i mars 2014

  Länsstyrelsen har inventerat icke ianspråkstagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål. I rapporten redovisas en studie av varför byggandet i en del projekt där detaljplanerna är färdiga inte startar.

  Projekt i hälften av länets kommuner har studerats och rapporten baseras till stor del på intervjuer med byggherrarna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (2 MB)

 • Nutid och framtid 2014:3. Små skillnader mellan könen i arbetspendlingen

  Män pendlar mer och längre än kvinnor men skillnaden är sammantaget relativt liten och den minskar sakta men säkert. I 12 av länets 26 kommuner pendlar kvinnor längre än männen när det gäller pendlingen över länsgränsen. Kvinnor har längre restid än männen. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (276 kB)

 • Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2014

  Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Ladda hem (4 MB)

 • Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå

  Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram som syftar till att samordna miljöövervakningen. Det gemensamma delprogrammet heter ”Exploatering av havsstränder”.

  Länsstyrelserna från samtliga kustlän har deltagit i arbetet. Övriga deltagare har varit Metria, SCB, SLU och ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ladda hem (4 MB)

 • Social utveckling, mars 2014

  Nyheter från avdelningen för tillväxt om:
  - alkohol, narkotika, dopning, tobak
  - flyktingmottagning och ensamkommande barn
  - jämställdhet
  - mänskliga rättigheter
  - personliga ombud
  - prostitution och människohandel
  - våld i nära relationer.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (144 kB)

 • Nationella minoriteter, mars 2014

  Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget som sedan 2010 är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Nationella minoriteter

  Ladda hem (141 kB)

 • Framtidens transportsystem, mars 2014

  Nyhetsbrev om den pågående åtgärdsplaneringen när det gäller transportinfrastruktur för Stockholms län 2014–2025.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (141 kB)

 • Nutid och framtid 2014:2. Stockholm lyfter Sverige men 2 300 saknar behörighet

  Nära 21 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2013 men nästan var tionde elev saknar gymnasiebehörighet. Resultaten visar tydligt att de som har svårast att klara av grundskolan är elever med lågutbildade föräldrar samt elever som flyttat till Sverige efter grundskolestart i 7-års åldern. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ladda hem (606 kB)

 • Äldreomsorg - nationella minoriteter - språk och kultur

  Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddish. Även varieteter av dessa språk omfattas.

  I den här skriften kan du läsa om hur några representanter för nationella minoriteter, verksamheter och forskare ser på frågor om service och omvårdnad inom ramen för äld ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Nationella minoriteter

  Beställ publikation

 • Budgetunderlag 2015-2017

  Länsstyrelsens budgetunderlag 2015-2017. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Norra Österjöns vattendistrikt - Stockholms län 2013

  Kiselalger reagerar snabbt på förändringar i vattenkvalitet, samtidigt som ett kiselalgssamhälle kan återspegla förhållanden i ett vattendrag under lång tid, upp till ett år före provtagningen. Detta gör att de är mycket lämpliga att använda i undersökningar av vattenkvalitet.

  Här redovisas resultaten från provtagningar av kiselalger på 16 sötvattenslokaler i Stockholms län år 2013.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Nutid & framtid 2014:1. In- och utpendlingen ökar i Stockholms län

  Det har sedan länge varit känt att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis. I detta nummer redovisas pendlingens omfattning både in och ut, men också den mycket omfattande inomregionala pendlingen med bl.a. kommunala jämförelser. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT, Om länet

  Ladda hem (435 kB)

 • Landsbygd i Centrum 2014:1. Tema: Hästen i fokus

  Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling och EU-stöd för landsbygden i Stockholms län.

  Landsbygd i Centrum har denna gång "Hästen i fokus" som tema.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

  Prenumerera och få tidningen direkt till din e-post i fortsättningen! (7 kB)