Fïerhten jaepien jïjnjh remissh lïeneståvrose båetieh. Dellie mijjieh åadtjobe nuepiem mijjen vuajnoem buerkestibie evtelasside ovmessie departementijste, staaten verkijste jïh jïjnjesh. 

Lïeneståvroe seedtie jienebe sov evtelassijste mieriedimmide iedtjeladtjide lïenesne, goh tjïelth, reeremh jïh organisasjovnh.