Sïelthdåarjoe

Fïerhten jaepien lïeneståvroe åådtje beetnegh reeremistie mah edtja ovmessie sïelthdåarjojde nåhtadidh. Dåarjoe galka lïenen sïeltide viehkiehtidh guktie guhkiem dïenesjimmiem jïh sjïdtedimmiem åadtjoeh.

Dåarjoen stuaradahke jïh ulmieh ij leah seammalaakan gaajhkh lïenine jïh tïjjen mietie, ovmessie vierhtieh jïh sjïere barkoeh mestie reerenasse lea lïenide vadteme. Mijjieh maehtebe, goh bieliem ulmijste regionalen sjïdtedimmide, dåarjoem vedtedh dåarjoehtæmman, maarhnajfoeresjæmman, innovasjovne-evtiedæmman jïh ööhpehtæmman onne jïh stuerebe sïeltine. Aaj gååvnese sjïere dåarjoe kommersiellen hoksetæmman voenesne, vuesiehtimmien gaavhtan åesies-bovrh jïh bensijnestasjovnh.