Laanestimmievaarjelimmie

Lïeneståvroen dïedte lea åvtelbodti laanestimmievaarjelimmiem juvride lïenesne. 

Jåartaburrieverken lea bijjemes dïedte juvrehealsoen åvteste jïh laanestimmie juvreskïemtjelassi vööste barkedh. 

Lïeneståvroe åvtelbodti jïh dan vööste barka

Lïeneståvre dam åvtelbodti laanestimmievaarjelimmiem gïetede juvrij bïjre lïenesne, jïh mijjieh barkoem muvhth tjoeperen laanestimmeles skïemtjelassi vööste stuvrehtibie jïh ektiedibie. Naan dejstie laanestieh jïh stoerre dåeriesmoerh dejstie åadtjoeh juvrigujmie, guktie gohtje epizootierh (vuesiehtimmien gaavhtan plaavenjoektjeme jïh krehpehke). Jeatjah skïemtjelassh juvri jïh almetji gaskem laanestieh jïh destie maehtieh almetjh skeamhtjodh, guktie gohtje zoonoserh (vuesiehtimmien gaavhtan salmonella, gåbloe-gossehtahke jïh rabibiese). 

Lïeneståvroe maahta laanestimmievaarjelimmie-dåakterigujmie, Statens smittskyddsinstitutine, Jordbruksverkine, Livsmedelsverkine, Statens veterinärmedicinska anstaltine, veterinærigujmie jïh lïenen tjïeltigujmie laavenjostedh muvhth aamhtesigujmie.