Lïeneståvroen dïedte dah stoerre vaejsjieh lïenesne reeredh. Ulmie lea vaejsjieh gelkieh gååvnesidh jielije maadtojne, seammasiente goh mijjieh sïjhtebe dah dåeriesmoerh unniedidh mah dah maehtieh darjodh.

Reereme vaarjelidh jïh gaertjiedidh

Vaejsjieh leah bïerne, snöölhke, råate, gierhkie jïh aarhtse, jïh lïenen reeremesoejkesjisnie buerkiestibie guktie mijjieh edtjebe dejtie reeredh restultatijste jaapetjen goerehtimmeste. Soejkesjen sisvege lea fïerhten arten låhkoe- jïh gååvnesimmieulmiej, jïh mijjieh mieredibie vuesiehtimmien gaavhtan åvtelbodti darjomh, vaarjelimmievijremem jïh lisensevijremem. Mijjieh aaj bievnebe dej vaejsjiej bïjre mah lïenesne gååvnesieh. 

Lïeneståvroen dïedte lea vijremem vaejsjijste gïehtjedidh jïh mejtie ovluhpies vijremem geehtedh. Dan lissine aaj viltskaareierh gïetedibie mah bieleste vaejsjieh leah dorjeme.