Ostlänken

Ostlänken är en cirka 15 mil lång planerad dubbelspårsjärnväg mellan Järna och Linköping.
Ostlänken

Den nya järnvägen ska stärka kommunikationerna inom regionen och knyta Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare varandra. Ostlänken är en länk i den framtida Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping och Borås. Den ska också stärka förbindelserna mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn.

Ostlänken är ett mycket omfattande projekt som antas få betydande påverkan på intressen som miljöbalken ska främja. Mot den bakgrunden har Trafikverket föreslagit att regeringen ska pröva tillåtligheten, lokaliseringen, av Ostlänken enligt miljöbalken. Trafikverket har i november 2015 lämnat in sin ansökan om projektets tillåtlighet till regeringen.  Prövningen bygger på järnvägsutredningarna som beslutades 2010. I beslutet förordas en av tre korridorer. Det är i tillåtlighetsprövningen som regeringen slutligt tar ställning till val av korridor.  

Ostlänken kommer att vara Sveriges största infrastrukturprojekt. Målet är att kunna genomföra en byggstart 2017. Järnvägen beräknas vara klar 2028.  

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen deltar i myndighetsarbetet kring regeringens tillåtlighetsprövning av järnvägen och Trafikverkets fastställande av järnvägsplaner enligt lagen om byggande av järnväg.