Stöd till bredbandsutbyggnad

Behovet av - och intresset för - bredbandsutbyggnad är mycket stort i Södermanlands län.

 


  Fiberblåsning. Foto: Björn Roxberger

Det går att söka stöd nu

Regeringen har aviserat en bredbandsmiljard som ska fördelas nationellt inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen Södermanland inväntar en tilldelning på ca 30 miljoner kronor under 2018. Den första ansökningsomgången stänger den 31 mars 2018. Vill du ha möjlighet att vara med och konkurrera om bredbandsstödet måste du inkomma med din ansökan senast detta datum. Ansökningar som inkommer senare beaktas inte i beslutsprocessen. En andra ansökningsomgång kan eventuellt komma att hållas i höst, men detta endast under förutsättning att medel återstår efter den första beslutsomgången.

Beslut om stöd

Den totala tilldelningen till Södermanlands län för bredband under programperioden 2014-2020 är 139 miljoner kronor. Hittills har 109 miljoner beslutats, fördelat på 10 olika projekt. Dessa projekt innebär att ca 3 000 hushåll på den sörmländska landsbygden får en fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

Följande projekt har beviljats stöd

  • IP-Only Networks AB, Humledalsfiber (Flen)
  • IP-Only Networks AB, Vadsbrofiber (Flen)
  • IP-Only Networks AB, Flodabygdens fibernät (Katrineholm)
  • Zitius Service Delivery AB, Näshulta Fibernät (Eskilstuna)
  • Zitius Service Delivery AB, Fibernät i Kattnäs (Gnesta)
  • Zitius Service Delivery AB, Selaön (Strängnäs)
  • Gästabudstaden AB, Råby Husby Oppunda (Nyköping)
  • Gästabudstaden AB, Aspa (Nyköping)
  • Gästabudstaden AB, Bränn Ekeby Koppartorp (Nyköping) 
  • Gästabudstaden AB, Lästringe - Wedaån (Nyköping)

 

Så här söker du bredbandsstöd

Du söker stödet genom Jordbruksverkets E-tjänst För att kunna använda tjänsten behöver du en E-legitimation.

I Södermanlands län kan stöd utgå med 40 procent av stödberättigade kostnader. Ingen offentlig medfinansiering utöver själva stödet är tillåten.

För allmän information och generella riktlinjer om bredbandsstödet hänvisar vi till Jordbruksverkets bredbandssidor 

Prioritering 

Ansökningarna bedöms och prioriteras efter ett nationellt poängsystem  Du räknar ut din poäng genom att multiplicera den poäng du får i varje kategori med viktningen. Sedan summerar du poängen från varje kategori. Du måste kunna vidimera den anslutningsgrad du uppger i din ansökan genom skriftliga intresseanmälningar från hushållen i projektområdet.

Planera ditt projekt

Tänk på att söka samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Blankett hittar du här

Om du har planer på att utveckla bredband i din hembygd är det bra att redan i ett tidigt skede ta kontakt med kommunen. De känner ofta till om det finns andra fibernät i området. Flera kommuner bygger ut sina stamnät och ser över sina översiktsplaner. Det kan innebära att föreningen inte behöver bygga lika mycket nät själva. På kommunen finns en bredbandssamordnare eller motsvarande. De kan hjälpa dig med information och stöd. Du hittar deras kontaktuppgifter under mer information till höger.

I länksamlingen hittar du även PTS bredbandskartan. Det är obligatoriskt att bifoga ett utdrag ur bredbandskartan som visar att området har möjlighet till stöd. Bredbandskartan kan även visa vilka nätägare som har IT-infrastruktur i ditt område. Om du behöver mera detaljerad karta, för att exempelvis avgöra om en fastighet är inom eller utanför tätort använder du Länsstyrelsens WebbGIS. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Sodermanland/sodermanlandskartan/index.aspx?bookmark=252

Vi rekommenderar alla byanätsföreningar att gå med i Byanätsforum. Här kan du få värdefulla steg för steg tips och nätverka med andra byalagsprojekt. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Bredbandsgrävning

Regional bredbandskoordinator

Eftersom stödmedel bara räcker till att finansiera en del av det stora behov som finns av att bygga fiber i länet har Länsstyrelsen tillsammans med Regionförbundet ett uppdrag som regionala bredbandskoordinatorer. Det innebär bland annat att vi regelbundet träffar kommunernas bredbandssamordnare och marknadens aktörer för att diskutera utbyggnadsplaner och vilka insatser som kan göras på landsbygden och i länets mindre tätorter. 

Länsstyrelsen och Regionförbundet har tecknat avsiktsförklaring med tre aktörer på marknaden för utbyggnad av höghastighetsnät, Telia Company AB, IP-Only AB och Telenor AB. Dessa syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur i Södermanlands län. Konkret handlar det om löpande dialog och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad.