Stöd till bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen har nu fattat beslut på 94 av de 109 miljoner kronor som finns tillgängliga för bredbandsutbyggnad inom Landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen  kan i dagsläget inte ge något besked om när resterande del av bredbandsmedlen kommer att beslutas.

 


Fiberblåsning. Foto: Björn Roxberger

Beslut om stöd

Behovet av - och intresset för - bredbandsutbyggnad är mycket stort i Södermanlands län. Det inkom 31 ansökningar till ett totalt stödbelopp på ca 235 miljoner kronor. Tilldelningen hittills till Södermanlands län för bredband under programperioden 2014-2020 är 109 miljoner kronor.

Under sommaren 2016 fattade Länsstyrelsen beslut i den första fördelningen av bredbandsstödet. Denna omfattade ca 70 miljoner kronor. Projekten innebär att ca 1 500 hushåll på den sörmländska landsbygden får en fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

Följande projekt beviljades stöd sommaren 2016


IP-Only Networks AB, Humledalsfiber (Flen)

IP-Only Networks AB, Vadsbrofiber (Flen)

Näshulta Fibernät ek.för. (Eskilstuna)

Flodabygdens fibernät ek.för. (Katrineholm)

Zitius Service Delivery AB, Fibernät i Kattnäs (Gnesta)

 

Följande projekt har beviljats stöd, december 2016

Nedanstående projekt innebär att ca 800 anslutningar får en fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

Gästabudstaden AB, Råby Husby Oppunda (Nyköping)

Gästabudstaden AB, Aspa (Nyköping)

Gästabudstaden AB, Bränn Ekeby Koppartorp (Nyköping) 

 

Nya medel aviserade

För tillfället är allt tillgängligt bredbandsstöd intecknat i beslutade projekt eller projekt under beslutsberedning.

Emellertid har regeringen aviserat en bredbandsmiljard som ska fördelas nationellt inom ramen för Landsbygdsprogrammet mellan åren 2017-2020.

Länsstyrelsen har i dagsläget ingen närmare information om när dessa medel tillgängliggörs.

När de nya stödmedlen kommer kan justeringar av regelverket komma att göras. Bland annat gör Länsstyrelsen en översyn av stödprocenten.

Eftersom stödmedel bara räcker till att finansiera en del av det stora behov som finns av att bygga fiber i länet har Länsstyrelsen tillsammans med Regionförbundet ett uppdrag som regionala bredbandskoordinatorer. Det innebär bland annat att vi regelbundet träffar kommunernas bredbandssamordnare och marknadens aktörer för att diskutera utbyggnadsplaner och vilka insatser som kan göras på landsbygden och i länets mindre tätorter. 

Under 2016 har Länsstyrelsen och Regionförbundet tecknat avsiktsförklaring dels med Telia Company och dels med IP-Only AB. Dessa syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur i Södermanlands län. Konkret handlar det om löpande dialog och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad. 

Så här söker du bredbandsstöd

Du söker stödet genom Jordbruksverkets E-tjänst För att kunna använda tjänsten behöver du en E-legitimation.

I Södermanlands län kan stöd utgå med mellan 40-60% procent av stödberättigade kostnader (under utredning). Ingen offentlig medfinansiering utöver själva stödet är tillåten.

För allmän information och generella riktlinjer för bredbandsstödet hänvisar vi till Jordbruksverkets bredbandssidor 

Planera ditt projekt

Tänk på att söka samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Blankett hittar du här

Om du har planer på att utveckla bredband i din hembygd är det bra att redan i ett tidigt skede ta kontakt med kommunen. De känner ofta till om det finns andra fibernät i området. Flera kommuner bygger ut sina stamnät och ser över sina översiktsplaner. Det kan innebära att föreningen inte behöver bygga lika mycket nät själva. På kommunen finns en bredbandssamordnare eller motsvarande. De kan hjälpa dig med information och stöd. Du hittar deras kontaktuppgifter under mer information till höger.

I länksamlingen hittar du även PTS bredbandskartan. Det är obligatoriskt att bifoga ett utdrag ur bredbandskartan som visar att området har möjlighet till stöd. Bredbandskartan kan även visa vilka nätägare som har IT-infrastruktur i ditt område. Om du behöver mera detaljerad karta, för att exempelvis avgöra om en fastighet är inom eller utanför tätort använder du Länsstyrelsens WebbGIS. http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Sodermanland/sodermanlandskartan/index.aspx?bookmark=252

Vi rekommenderar alla byanätsföreningar att gå med i Byanätsforum. Här kan du få värdefulla steg för steg tips och nätverka med andra byalagsprojekt. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Bredbandsgrävning

Prioritering 

Ansökningarna bedöms och prioriteras efter ett nationellt poängsystem  I Södermanlands län krävs minst 320 poäng för att få möjlighet till stöd. Du räknar ut din poäng genom att multiplicera den poäng du får i varje kategori med viktningen. Sedan summerar du poängen från varje kategori.