Når vi miljömålen? En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2008

Bild på rapporten Når vi miljömålen?
Löpnummer:
2009:7
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2009
Sidantal:
80
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp om länet når de nationella miljökvalitetsmålen och de regionalt beslutade miljömålen. Vi rapporterar detta varje år genom att lägga in bedömningarna på Miljömålsportalen, www.miljomal.se. Där finns också mer information om tillståndet i länet, bland annat indikatorer, samt information om miljömålsarbetet nationellt och i andra län.

I denna rapport presenteras målbedömningarna från hösten 2008, ett antal indikatorer som visar på miljötillståndet i länet, samt sammanfattningar av två stora projekt Länsstyrelsen arbetat med under 2008: Förslag till klimat- och energistrategi för Södermanlands län och projektet Östersjön i fokus – Hur får vi ett hav i balans?

Naturmiljön i Södermanland brukar ofta beskrivas som ett omväxlande landskap där lite av det mesta finns – sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer och en fantastisk skärgård. Uppföljningen av miljömålen visar att Södermanland till stor del är en spegelbild av Sverige också när det gäller miljöproblem. De stora nationella problemen är i många fall också Södermanlands problem. Påverkan på klimatet, övergödning och spridning av gifter i miljön är några av de stora utmaningar länet måste hantera för att kunna nå miljömålen. Biologiska resurser som hav och skog måste nyttjas på ett hållbart sätt så att den biologiska mångfalden bevaras. Dessutom ska den bebyggda miljön utgöra en god livsmiljö samt bidra till en god regional och global miljö.

Förändringarna jämfört med förra året är små, men flertalet är tyvärr till det sämre. Sedan förra året har också bedömningen av möjligheterna att nå målet om God Bebyggd Miljö blivit mer pessimistisk. När det gäller Frisk luft och Bara naturlig försurning gör vi en mer positiv bedömning i Södermanland än i landet som helhet. Båda målen bedöms som möjliga att nå i länet.

Miljömålsarbetet är viktigt för att nå en hållbar utveckling i Södermanlands län. Det lägger grunden för ett mer långsiktigt och systematiskt miljöarbete med tydliga visioner. Det är också viktigt att fortsätta att följa upp målen för att veta var åtgärderna ska sättas in och hur de fungerar.

Rapporten vänder sig till er som jobbar med miljö- eller regionala utvecklingsfrågor på företag, myndigheter eller organisationer i länet. Vi hoppas att den ska vara ett viktigt kunskapsunderlag i ert arbete för att utveckla vårt län.
Kommentar: