Undersökning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdetår 2007

Löpnummer:
2008:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2008
Sidantal:
26
Bottenvatten, sediment och mjukbottensmakrofauna insamlades under maj och juni 2007 i 20 lokaler i Askö-Landsortsområdet, som har provtagits varje år sedan 1981. Den uppmätta saliniteten var 6-7 PSU förutom i den djupaste lokalen på 60 m djup där den uppgick till 8,8 PSU. Syrehalterna varierade mellan lokalerna men låga halter uppmättes endast i den djupaste lokalen. Nitton stycken taxa hittades vilket var många i jämförelse med tidigare år även om det var något lägre än under 2004-2006. Artdominansen hade även den förändrats något. Den känsliga amfipoden Monoporeia affinis har minskat medan oligochaeterna och Marenzelleria har ökat. Detta ger en minskning i bentiskt kvalitetsindex BQI (Benthic Quality Index) som är ett mått på hur tillståndet är i området, men området har fortfarande klassningen god ekologisk status.
Kommentar: