Undersökning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdetår 2007 

Löpnummer:
2008:12 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
26 
Bottenvatten, sediment och mjukbottensmakrofauna insamlades under maj och juni 2007 i 20 lokaler i Askö-Landsortsområdet, som har provtagits varje år sedan 1981. Den uppmätta saliniteten var 6-7 PSU förutom i den djupaste lokalen på 60 m djup där den uppgick till 8,8 PSU. Syrehalterna varierade mellan lokalerna men låga halter uppmättes endast i den djupaste lokalen. Nitton stycken taxa hittades vilket var många i jämförelse med tidigare år även om det var något lägre än under 2004-2006. Artdominansen hade även den förändrats något. Den känsliga amfipoden Monoporeia affinis har minskat medan oligochaeterna och Marenzelleria har ökat. Detta ger en minskning i bentiskt kvalitetsindex BQI (Benthic Quality Index) som är ett mått på hur tillståndet är i området, men området har fortfarande klassningen god ekologisk status.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Birgitta Andersson
Natur- och miljöenheten
010-2234279