Kulturlagren i Åkvarteren - Länsstyrelsens riktlinjer för hantering av urbana kulturlager med anledning av upprättat planprogram för Kulturkvarteren vid ån, Nyköpings kommun

Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publicerad:
2007
Sidantal:
42
Rapporten består av 4 delar. Klicka på rubriken för att se alla.

Nyköpings kommun planerar att omgestalta fyra kvarter i centrala Nyköping, där det finns luckor i bebyggelsen. Planprogrammet innebär att kulturlagren hotas. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till en förstudie för att få en bättre bild av bevaringsförhållandena i de aktuella kvarteren och kunna bedöma stadens äldsta lämningar. Eftersom planeringen är inne i ett tidigt skede – den slutliga utformningen av området är ännu inte fastställd – finns möjligheter att komma fram till goda lösningar för samtliga parter. Förstudien omfattar fem delrapporter och en sammanfattande rapport.
Kommentar: