Landskapssymboler för Södermanland

Här presenteras nio växter, djur och mineraler som utsetts till landskapssymboler för Södermanland.

Blomma - Vit näckros (Nymphaea alba)

Vit näckros finns det gott om i Södermanlands många insjöar och vattendrag. Namnet har den fått därför att man tidigare trodde att Näcken gömde sig under näckrosens stora blad. Vit näckros är vanlig och förekommer i hela landet. Den är flerårig, har stora runda flytblad och stora vita blommor, de största hos någon svensk växt. Blomningstiden är från juni till augusti och när blomman blivit befruktad böjs frukten ner under vattnet för att mogna. Fröna kan flyta långa sträckor innan de sjunker till botten.
Mer info här

Djur - Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

Fiskgjusen är 60 cm lång och har ett vingspänn på uppemot 150 cm. Ovansidan är brun och undersidan vit medan benen är gråblå. Fiskgjusen håller till vid stora insjöar eller vid kusten där den bygger bo i toppen av gamla träd, gärna tallar. Den får 2-4 gulvita, fläckiga ägg. Fiskgjusen äter fisk som den fångar med klorna. I månadsskiftet augusti/september flyttar fiskgjusen till medelhavsländerna och Afrika och den kommer tillbaka i mars/maj. Fiskgjusen står uppförd i EU:s fågeldirektiv och Sverige har ett särskilt ansvar för arten. Ett antal av deras häckningslokaler är skyddade som fågelskyddsområden.

Fisk - Braxen (Abramis brama)

Braxen är en karpfisk som kan uppnå en vikt av hela nio kilo och fiskar på två - tre kilo är inte ovanliga. Den är allmän i södra och mellersta Sverige och i vårat län är den vanlig i näringsrika sjöar och havsvikar. Nu förekommer inget riktat fiske på braxen, men den var tidigare en mycket uppskattad matfisk. Braxen leker i stora stim i maj-juli och lever av maskar, insektslarver, kräftdjur och blötdjur.

Svamp - Svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides)

Svart trumpetsvamp är en utmärkt matsvamp som växer i små grupper på marken i lövskog, gärna i anslutning till ek, hassel eller asp, men också i mossig barrskog. Den är tämligen allmän i södra och mellersta Sverige. Man känner igen svampen på den trumpetformade fruktkroppen. Hattens insida är nästan svart medan utsidan är grå eller blågrå.

Insekt - Strimlus (Graphosoma lineatum)

Den vackra svart- och rödrandiga strimlusen är egentligen ingen lus men en skinnbagge eller stinklus. Systematiskt tillhör den familjen egentliga bärfisar. Strimlusen är vanlig i Mälardalen men finns även i stora delar av sydöstra Sverige. På våren samlas stora mängder strimlus på hundkäx för att käka, para sig och lägga ägg. Strimlusen blir ca en centimeter lång.

Sten - Granatådergnejs

Gnejs är den dominerande bergartstypen i Södermanland och bildas då äldre bergarter deformeras och omvandlas djupt nere i jordskorpan.

Södermanlands berggrund utsattes för knappt 2 miljarder år sedan för en bergkedjeveckning. Spår av denna bergkedjeveckning kan man än idag se i form av bland annat granatådergnejs runt om i landskapet men främst i de centralare delarna. Granatådergnejsen, som är typisk för Södermanland, vittnar om att vid denna tid så skedde det stora omvandlingar av den tidigare berggrunden.

Mossa - Vågig praktmossa (Plagiomnium undulatum)

Vågig praktmossa är en stor och lätt igenkännlig mossa som trivs i lövskogar och blandskogar. Skotten är 5-10 cm långa och har stora, kraftigt tvärvågiga blad. Vill man hitta vågig praktmossa bör man leta på skuggiga platser på lite fuktig mull- eller lerhaltig skogsmark. Mossan är allmän i de södra och mellersta delarna av Norden, så även i Södermanland.

Grundämne - Kobolt

Kobolt finns i varierande halter i jordskorpan och räknas till de essentiella spårmetallerna och har brutits i gruvor belägna utanför Nyköping under 1400-1600-talen.

Äpple - Åkerö
Åkerö eller Åkerö glas som äpplet har hetat alltsedan 1800-talet. Åkerö är stor njutning, det vet alla som har smakat. Det gamla moderträdet – troligen planterat i början av 1700-talet – finns kvar vid Åkerö säteri i Södermanland där det trots sin höga ålder fortfarande blommar och bär frukt. Skönt, tunnskaligt, saftigt, krispigt, begärligt – det avlånga Åkeröäpplet har allt. Förekommer i en rad färger från mörkt tegel till gulvit. Ett underbart ätäpple men kan användas till allt. Skördas i senare delen av september och håller nära nog till jul.