Minskande antal betesmarker påverkar den biologiska mångfalden

Den regionala uppföljningen av miljömålen visar att vi har långt kvar i arbetet för en bättre miljö i Södermanlands län. Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Endast två av dessa är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Två av de mål som inte nås är ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. I bedömningen av miljömålet  ”Ett rikt odlingslandskap” lyfts minskande antal betesmarker fram som en utmaning i Södermanland.

Betesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden då betesdjuren ger möjlighet för småvuxna blommor och gräs att växa och bevaras. Det i sin tur attraherar fler insekter, kräldjur och fåglar som trivs i dessa miljöer. I betesmarker finns dessutom ofta en mångfald av olika buskar och gamla lövträd med höga biologiska värden, vilka behöver hållas fria från igenväxning.

Om trenden med minskande betesmarker fortsätter kan det därför bli svårt att nå miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” till 2020.

– Analysen visar att fler arter i odlingslandskapet anses hotade i jämförelse med tidigare år och vi ser också en minskning av betesdjur i länet, säger Malin Almquist, rådgivare för ett rikt odlingslandskap på länsstyrelsen.

Stöd finns i olika former

Lönsamheten inom jordbrukssektorn är en viktig faktor för måluppfyllelsen för detta miljömål. Inom det nya landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns en budget på drygt fyra miljoner kronor för att arbeta med åtgärder inom ett rikt odlingslandskap. Detta omfattar kompetensutveckling och rådgivning för att höja kunskapsnivån. Länsstyrelsen driver också projektet Life Coast Benefit där en del av åtgärderna syftar till att återskapa betesmarker och slåtterängar längs Östersjökusten.

– Just slåtterängar visar en positiv trend. Slåtterängsarealen ligger nu konstant och det är glädjande eftersom även slåtterängar ger förutsättningar för en rik flora som i sin tur attraherar fler insektsarter och fåglar, säger Malin Almquist.

Kontakta oss för mer information

Jordbrukare eller markägare som är intresserade av  rådgivning om kring betesmarker och slåtterängar  kan ringa länsstyrelsens rådgivare eller läsa om vilka möjligheter som finns  på Jordbruksverkets webbsidor.

Länsstyrelsens växel: 010-2234000 eller 0771-67000

Miljöövervakningen Miljöövervakning beskriver tillståndet i miljön, bedömer hotbilder och är ett underlag för bland annat uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen och för åtgärder.  Miljöövervakningen är nationellt indelad i tio olika programområden. Inom nio av dessa bedrivs övervakning i vårt län. Det tionde området ”Fjäll” omfattar inte Södermanlands län. 

Luft                              Kust och hav  

Sötvatten                     Våtmark  

Jordbruksmark             Skogsmark  

Hälsoövervakning         Landskap  

Miljögifter