Tyvudden, nytt naturreservat i Trosa

Länsstyrelsen beslutade den 15 december att bilda Tyvuddens naturreservat i Trosa kommun. Reservatet innehåller både skogvärden och marina värden som är mycket höga. I och med bildandet finns nu 151 naturreservat i Södermanlands län. Samma dag fattades också ett nytt beslut för Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun.

– Med dessa nya reservatsbeslut tar vi ytterligare steg för att bevara den biologiska mångfalden, men ännu kvarstår flera områden ute i länet som behöver skyddas för att vi ska nå våra miljömål berättar Bo Westman, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Gädda  

Tyvudden

Tyvuddens naturreservat ligger ca 1 km nordost om Källviks brygga vid Östersjön, drygt 1,3 mil söder om Trosa. Reservatet är ca 500 hektar och utgörs av ett tidigare jordbruks- och fiskehemman med land- och vattenområde i Östersjön. På land finns löv- och blandskogar och på de två större öarna Hjälmgarnsö och Trigöta finns barrskog. Detta, tillsammans med ett trettiotal mindre öar och skär, bildar en innerskärgård med grunda vikar.  

Reservatets största värde utgörs av lövskogar med hassel och blandskogar med inslag av gamla lindar och ekar. På ön Trigöta växer en enastående gammal knotig kusttallskog med träd som är mellan 200 och 300 år gamla. Ön har tidigare betats och än idag ses spår av detta. På ön finns också flera lämningar av tidigare mänsklig verksamhet såsom husgrunder.  

I löv- och blandskogarna växer en ymnig vårflora med stora mattor av blåsippor på våren som senare på sommaren övergår i en mer skuggtålig lundflora med orkidéerna tvåblad och nattviol.  

Reservatets höga marina naturvärden utgörs av de grunda skyddade områdena runt öarna Hjälmgarnsö och Trigöta samt grundområdena kring skären Kalkbådarna. I samtliga vikar kring ön Trigöta växer bland annat känsliga kransalger och kärlväxter på de mjuka bottnarna. I de något mer exponerade delarna kring Kalkbådarna samt de sydliga delarna av Trigöta finns även områden med ålgräs. Här finns också blåstång som har fler arter knutna till sig än någon annan känd alg i Östersjön. Det medför goda förutsättningar för lek och uppväxtområden för olika fiskarter.  

Hedlandet

Hedlandets naturreservat som bildades 1978, ligger på södra sidan av Hyndevadsströmmen, ca 15 km sydväst om Eskilstuna centrum. Huvudsyftet var att avsätta ett stort område för naturvård och friluftsliv i den norra länsdelen. Naturen inom reservatet utgör en mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, små myrar och lövskogar med, framförallt, mycket björk. Reservatet har tidigare tillhört Biby herrgård, och landskapet har än idag ett ålderdomligt utseende i form av torp, mindre arrendegårdar och lämningar efter småindustrier för herrgårdens behov, som till exempel kalkbrytning.  

När marken bytte ägare sågs behovet av ett reviderat beslut där en viss del av skogarna i Hedlandet fått ett formellt skydd samtidigt som den nya ägaren Sveaskog, som också är naturvårdsförvaltare, på frivillig väg avstår ytterligare ca 30 procent av skogen för naturvårdsändamål.  

Målsättningen för skötseln av området är att detta ska användas för allmänhetens rörliga friluftsliv. En upprustning av anordningar för friluftslivet har nu inletts, liksom upprustning av stängsel, hägnader och genomgångar.  

­– Vi är väldigt glada över Hedlandets nya beslut. Det har inneburit mycket arbete men nu har vi ett bra skydd att jobba vidare med. Det kommer att innebära ännu bättre möjligheter till rekreation för allmänheten och förhoppningsvis ännu fler människor som upplever området, säger Bo Westman.    

Ta del av besluten och läs mer på våra webb om skyddad natur.