Transport av avfall 

Avfall och farligt avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd för detta. För vissa mindre mängder farligt avfall kan det räcka med en anmälan om det farliga avfallet kommer från den egna verksamheten.

Transport av avfall - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

Många avfallstransporter kräver anmälan eller tillstånd. För de flesta avfallstransporter krävs att man innehar tillstånd från Länsstyrelsen, eller att transporterna har anmälts till Länsstyrelsen.

Det finns även många andra regler som gäller för transport av avfall och farligt avfall. Förutom avfallsförordningen (SFS 2011:927) kan transporterna omfattas av reglerna för transport av farligt gods och annan lagstiftning. Tillstånd och anmälningar enligt avfallsförordningen rörande transport av avfall och farligt avfall hanteras av Länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Enligt yrkestrafiklagen får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen. Farligt avfall är ofta också klassat som farligt gods enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bestämmelser om inrikes transport av farligt gods ADR-S. Läs mer på MSB webbplats om farligt gods.

För att få transportera avfall till ett annat land gäller regler om gränsöverskridande transporter av avfall. Naturvårdsverket är den myndighet som handlägger utförsel-, införsel-, transit-, import- och exportärenden. 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Lena Eriksson
Juridiska enheten
010-2234234