Miljöövervakningsprogram 

Miljöövervakning beskriver tillståndet i miljön, bedömer hotbilder och är ett underlag för bland annat uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen och för åtgärder.  

Det regionala miljöövervakningsprogrammet innehåller en beskrivning av vilka undersökningar och utvärderingar som ska utföras i länet. Programmet prioriterar undersökningar som är samordnade med andra län eller med nationell miljöövervakning.

Vattenövervakning har prioriterats högt, bl.a. på grund av stora behov av övervakning för vattenförvaltningsarbetet och uppföljningen av miljömålen. Det regionala miljöövervakningsprogrammet  kan laddas ner som pdf-fil i rutan till höger.

Den statligt finansierade miljöövervakningen består dels av en nationell del som drivs av Naturvårdsverket och dels av en regional del som drivs av Länsstyrelserna. Därutöver sker miljöövervakning inom vattenvårdsförbund och luftvårdsförbund, genom reservatsuppföljning och av ideella föreningar.


Miljöövervakningens uppbyggnad

Miljöövervakningen är nationellt indelad i tio olika programområden. Inom nio av dessa bedrivs övervakning i vårt län (Det tionde programområdet Fjäll omfattar naturligtvis inte vårt län):

Luft                              Kust och hav

Sötvatten                     Våtmark

Jodbruksmark             Skogsmark

Hälsoövervakning       Landskap

Miljögifter                    Mer information om miljöövervakningens uppbyggnad och den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING
sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se¤sodermanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 40 00 vx
Sofi Nordfeldt
Natur- och miljöenheten
010-2234308

Miljöövervakningsprogram

Klicka på bilden för att öppna programmet i pdf-format