Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Tillsammans kan vi ta Södermanlands klimat- och miljöarbete till nya höjder! Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med ett åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. På dessa sidor kan du följa arbetet med åtgärderna samt ta del av t.ex. underlag och minnesanteckningar.

Arbetet med åtgärdsprogrammet startade under 2013. Under våren 2015 har åtgärdsförslagen slutredigerats och nu finns ett färdigt program med 26 åtgärder. Programmet kommer dock att vara flexibelt med möjlighet att lägga till åtgärder och möjlighet för fler aktörer att ansluta sig till de åtgärder som nu finns i programmet. Mindre ändringar, t.ex. att lägga till fler aktörer till en åtgärd, kommer att göras kontinuerligt. Större ändringar, t.ex. att lägga till helt nya åtgärder, kommer att göras en gång om året. Vid större ändringar görs en ny publicering av programmet, vid mindre ändringar görs en ny version av publicerat dokument. Nedan hittar du den aktuella versionen av åtgärdsprogrammet. 

 Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö

Åtgärdsprogrammets syfte

Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet sker i bred förankring vilket betyder att företrädare från kommuner, organisationer, landsting, näringslivet med mera är delaktiga i arbetet.

Hela länets program

Åtgärdsprogrammet ska inte vara ett internt dokument som bara rör Länsstyrelsens arbete. Tanken är istället att arbeta med ett länsomfattande program där alla goda krafter drar sitt strå till stacken. Tillsammans kan vi hitta inspiration, samarbetsvinster och öka engagemanget för ett hållbart Södermanland. Åtgärdsprogramsarbetet är ”grädden på moset”. Det är resultatet av vår samverkan och något vi gör utöver det miljöarbete som planeras enskilt av respektive aktör.   

Södermanlands Miljö- och klimatråd

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen. Läs mer om Miljö- och klimatrådet här.

Fyra teman - fyra arbetsgrupper

Åtgärdsprogrammet består av fyra temaområden. För varje temaområde finns en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram förslag till nya åtgärder och följa upp arbetet med befintliga åtgärder inom respektive område. De fyra områdena är:

Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp? Kontakta någon av oss som arbetar med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Du finner kontaktuppgifter till höger.

Arbetet som varit

Drygt 100 personer från ca 40 organisationer har varit delaktiga i arbetet sedan processen inleddes under 2013. Inom varje temaområde har en arbetsgrupp arbetat fram förslag på vilka åtgärder som behövs för att Södermanland ska komma längre i sitt miljöarbete. Tre större workshops för alla aktörer har genomförts.

Till höger finner du:

  • Bruttolista på åtgärdsförslag från den inledande workshopen den 26 september 2013
  • Minnesanteckningar från den inledande workshopen den 26 september 2013
  • Minnesanteckningar från halvtidsavstämningen den 5 mars 2014
  • Minnesanteckningar från hearingen den 18 november 2014

Frågor?

Mer information om arbetet med åtgärdsprogrammet kan du få genom att kontakta någon av oss som finns listade längst upp i högra kolumnen på denna sida. Du kan också vända dig direkt till en specifik arbetsgrupp genom att klicka dig in på arbetsgruppens sida via menyfältet till vänster.