Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks redan idag och de som väntar i framtiden.

Klimatutmaningen behöver engagera alla samhällssektorer och göras tydlig i både statligt, kommunalt och enskilt perspektiv. Det kommunala klimatanpassningsarbetet intar en särställning. I synnerhet inom den fysiska planeringen är det angeläget att säkerställa att stadsbyggandet anpassas till de nya förutsättningarna men också att analysera hur befintlig bebyggelse och infrastruktur kommer att påverkas i ett framtida klimat.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar och klimatförändringarna kommer drabba vissa kommuner mer än andra. Varje kommun bör noga följa klimatforskningen och tillföra översikts- och detaljplaneringen både kommunalt och regionalt planeringsunderlag. Klimatförändringarna kan också innebära utvecklingsmöjligheter. Klimat och sårbarhetsutredningen 2007:60 betonade att skogsbruket kan förvänta sig kraftig skogstillväxt och att förutsättningarna för jordbruket blir bättre.  

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning på regional nivå. I samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer:

  • bistår vi med planerings- och kunskapsunderlag
  • anordnar utbildningar och seminarier
  • erbjuder råd och stöd
  • medverkar vi till erfarenhetsutbyte

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett samarbete mellan SMHI, länsstyrelserna och tolv andra myndigheter. Det är en kunskapssammanställning för klimatanpassning med material som visar hur vårt samhälle påverkas av ett klimat i förändring.

Materialet ger en överblick av vilka konsekvenser ett klimat i förändring får för olika delar av samhället. Här finns också vidarelänkning till fördjupningsmaterial. Gå in och läs mer på www.klimatanpassning.se