Vårflod

Länsstyrelsen följer med hjälp av länets kommuner det aktuella vårflodsläget och rapporterar veckovis till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- MSB om höga flöden uppträder.

Länsstyrelsen bevakar vattenföringen under hela året. På SMHI:s hemsida kan man se en prognos för kommande 10 dagar i Hallbosjön som representerar Nyköpingsåns vattensystem. För Nyköpingsåns avrinningsområde sammanställer Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund veckorapporter och skickar till berörda aktörer. Samtliga större avrinningsområden som Mälaren, Hjälmaren och Trosaåns har kontinuerlig bevakning av vattenstånden. 

MSBs sammanställning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB sammanställer länsstyrelsernas vårflodsrapporter veckovis.

Skydda sig själv och sin egendom

Råd om hur man skyddar sig själv och sin egendom mot översvämning finns på MSB:s webbplats.  

Översiktlig översvämningskartering

De översiktliga översvämningskarteringarna visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. Kartorna som visar utbredningsområdena för 100-årsflödet och det beräknade högsta flödet för respektive vattendrag finns på MSB:s webbplats.