Jordbruksfastigheter

Verksamheten inom detta område syftar till en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden genom att främja utvecklingen av rationella konkurrenskraftiga lantbruksföretag och bibehålla sysselsättningen på landsbygden.

Landsbygdsenheten företräder de allmänna lantbruksintressena i samhällsplaneringen, vid fysisk planering, byggande och fastighetsbildning.

Ärenden inom verksamhetsområdet:

  • Handlägga eller besluta om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen
  • Medverka i samråd om översiktlig planering och andra markanvändningsfrågor
  • Utföra jordpolitisk bedömning i fastighetsbildningsärenden
  • Handlägga anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
  • Medverka i förordnande av synemän för arrendesyner
  • Utöva tillsyn över avveckling av dödsboägda jordbruksfastigheter

Rationaliseringsintyg 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att upphöra med att utfärda rationaliseringsintyg. Bakgrunden till intygen är att tillskottsförvärv av mark som förbättrar en brukningsenhet kan betraktas som rationaliseringsförvärv, vilket ger förmånligare skogsavdrag. För detta har Länsstyrelserna tidigare utfärdat så kallade rationaliseringsintyg. Länsstyrelsen i Södermanlands län har nu, i likhet med flera andra länsstyrelser, beslutat att upphöra med att utfärda sådana intyg.

 Mer information

För mer information om bestämmelserna om rationaliseringsförvärv - kontakta Skatteverket

Länsstyrelsens beslut om att upphöra med handläggning av ärenden rörande rationaliseringsintyg