Åtgärder för att skapa mer död ved i Rosmossens naturreservat

Inom naturreservatet har länsstyrelsen våren 2014 genomfört skötselinsatser på ett antal mindre och begränsade områden. Syftet med åtgärderna är att efterlikna en naturvårdsbrand.

Vi har glesat ur vissa bestånd, tillskapat död ved i form av liggande och stående döda träd. Vi har även frihuggit kring enskilda tallar så att några kan växa och bli både grövre och äldre. Delar av bestånd har glesats ur för att få mer solinstrålning till skogen. Dagens skogar är ofta väldigt täta och saknar döda träd. Dessa två strukturer i kombination gör att det finns många arter som är hotade i våra skogar.

Åtgärderna som genomförts kommer också att gynna ett flertal hotade arter. Några av arterna ingår i nationella åtgärdsprogram bl.a. raggbock och skrovlig flatbagge. Båda dessa arter behöver solexponerad död ved där deras larver lever i ca 3 år i veden. 

 

Foto på tall som skadats för att efterlikna brandljud.

Typ av åtgärder som har genomförts juni 2014:

  • Tillskapa lågor i solexponerat läge s.k. raggbocksgläntor, ca 3-10 st i varje glänta. Antalet anpassas efter förutsättningarna
  • Frihuggning av enskilda tallar för att gynna tillväxt- målbild ”jätteträd”
  • Tillskapa högstubbar av tall- höga och låga- 1-8 m
  • Skada tallar i barken, efterlikna brandljud
  • Ökat solbelysning av befintliga gläntor
  • Ringbarka tallar för att skapa torrträd
  • Skada tallar så att vissa dör inom ett par år- långsamt avdöende

Syftet har också varit att skapa träd som dör efter ett till ett par år för att på så sätt få ny död ved i området de närmsta åren. Några träd har fällts och på så sätt skapas större solinstrålning till övriga träd samtidigt som substrat i form av död ved tillskapas genom samma skötselmetod.

Del av skog där död ved tillskapats.
I denna bild går att se flera högstubbar av olika höjd vilka ofta utnyttjas av många ovanliga insekter. Den fällda stamdelen lämnas för att bli hem för många insekter och svampar och på sikt även mossor och lavar. En del liggande träd har fällts men de har rötterna kvar i marken. Dessa träd kommer sannolikt att dö senare efter något år.