Tullgarn

Hitta hit

Naturvårdsområdet ligger fem kilometer från Trosa. Med bil åker man E4 till avfart mot Trosa och Vagnhärad. Därifrån finns väg mot Tullgarns slott skyltad. Parkeringsplatser finns på flera platser, bland annat vid slottet.

För besökaren

Tullgarn är ett stort och kustnära område som har mycket att erbjuda. Här finns en mångfald av naturtyper - såväl herrgårdslandskap, skogar och vattenområden. Om hösten lockar skogarna till svamp- och bärplockning. I slottsparken (som ej ingår i reservatet) kan man hitta nästan alla Sveriges lövträdsarter.

Det finns goda möjligheter till vandring, längs Sörmlandsleden som genomkorsar reservatet. Sträckan från slottet och söderut passerar först Västerviken, en fin fågellokal, därefter fina ekhagar. Från bergen söder om Västerviken har man en fantastisk utsikt över Tullgarnsviken.

Beskrivning

Naturvårdsområdet delas mellan Södermanlands och Stockholms län och omfattar en yta på över 2500 hektar. Här finns många olika naturtyper. Området kännetecknas av en rik förekomst av lövträd, där speciellt de ädla lövträden utgör ett markant inslag. Inom området finns marker av botaniskt intresse som till exempel betesmarker, lövskogar, strandängar. Det finns också sjöar, kärr, mossar och en lång kuststräcka med småöar och skär.

I sydost ligger Furholmshalvön som präglas av bruten topografi med växlingar mellan hällområden, åkrar, skogbevuxna dalgångar, kärr och isälvsavlagringar. Mest påtagliga är de stora rundhällsformade kalkberg som bildar halvöns nordsida. Dessa kalkhällmarker är kala eller endast bevuxna med gles skog. Mot nordväst följer Pilskogen. Det är ett bergigt skogsområde med stora hällmarkspartier.

Områdets mångfald av biotoper och ostörda områden ger ett rikt och varierat fågelliv med sällsynta och sårbara arter.

Naturvårdsområdet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information kan lämnas av länsstyrelsen 010 - 223 40 00.

Syfte

Syftet med naturvårdsområdet är att bevara och vårda områdets stora geologiska, botaniska och zoologiska värden samt den värdefulla landskapsbilden samtidigt som ett normalt jord- och skogsbruk bedrivs.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla etc
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • störa djurlivet genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
  • föra med hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
  • ställa upp hus- eller släpvagn
  • rida annat än på anvisade vägar och områden
  • anordna snitslat spår eller orienteringskontroll
  • förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats
  • tälta

Fakta

Beslutsdatum: 1984-12-18
Kommun: Trosa
Storlek: 2019.2 hektar


Get Microsoft Silverlight

Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.