Kalkbro

Hitta hit

Kalkbro naturreservat ligger i Strängnäs kommun. Följ väg 55 mellan Strängnäs och Flen. Cirka 1,5 km söder om Länna bruk tar du av vid skylten mot "Kalkbro 5". Fortsätt 5 km. Parkering finns utmed vägen när du kommer fram till Kalkbro.

Koordinat till parkering (WGS84): 59.22268, 17.00922

För besökaren

Området har länge utgjort ett omtyckt utflyktsmål av såväl enskilda personer som skolklasser och andra grupper. Den kulturhistoriska miljön vid stenbrottet och de fina naturvärdena är väl värda ett besök. På våren och sommaren lockar den fina floran med bland annat blåsippor i olika färgnyanser. Om hösten finns det gott om svamp och bär i den omgivande skogen.

Från parkeringen går en hårdgjord väg upp till brottet. Den är dock för brant för att passa en rullstolsburen, men är lämplig om du har med dig en barnvagn.

OBS! Det finns risk för stenras i brottet. Uppehåll er därför inte nära klippväggarna.

Beskrivning

Området kring Kalkbro är sedan länge känt för sin ovanliga och kalkpåverkade flora och är ännu en av länets märkligaste växtlokaler. Kalkbrobrottet har varit naturreservat sedan 1984 och man har där påträffat ett flertal ovanliga mineral. Brottet utgör en intressant kulturmiljö med en gammal arbetsplats som relativt oförändrad finns kvar från den tid då gruvbrytning och järnframställning var vanliga i denna del av Södermanland. Kalken användes för tillverkning av murbruk vid uppbyggnaden av till exempel Gripsholms slott och klostret i Mariefred.

Bild på purpurknipprot

Områdets kalkförekomst spelar en avgörande roll för växtligheten, som är att betrakta som unik för Mälarmården. Inne i kalkbrottet växer ett antal kalkgynnade kärlväxter, som exempelvis grönkulla, purpurknipprot, ängsgentiana, rosettjungfrulin, vildlin, backklöver, kungsmynta och säfferot. Buskskiktet är välutvecklat och består bland annat av tibast, skogstry, måbär och olvon. Skrevor och hyllor i de branta bergväggarna används som häckningsplats av exempelvis korp.

År 2012 utvidgades reservatet till att innefatta även den omgivande skogsmarken, också den med höga naturvärden. En lång rad sällsynta svampar finns i området, som exempelvis koppartaggsvamp, kanelticka och bitter taggsvamp. Kärlväxter som smörboll, krissla och grönkulla förekommer, liksom den lilla dvärghäxörten som finns i anslutning till skogsbäcken i sydost. På höjder och berg växer bitvis gles tallskog medan granen dominerar i de lägre partierna. Gamla grova lövträd och tallar, även flerhundraåriga finns vid de branta sluttningarna i västra delen. På sydsluttningen mot gården Kalkbro växer mycket hassel och björk, samt ett antal grova ekar.  

Syfte

Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara kalkbrottet med dess unika flora och geologiska värden. Syftet är också att bevara och utveckla ett område med värdefull, kalkpräglad skog med dess flora och fauna. Livsnödvändiga miljöer och strukturer för sällsynta och hänsynskrävande arter i området, framför allt gamla träd av gran, tall och olika lövträd, samt död ved av olika kvalitéer, ska finnas. I syftet ingår också att bevara ett för friluftslivet värdefullt naturområde.

Föreskrifter

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • samla in eller bortföra mineral.
  • skada eller förstöra berghällar eller brottytor.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.  

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Fakta

Beslutsdatum: 1984-12-18, utvidgat 2012-03-23
Storlek: 21,6 ha
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen