Svanviken-Lindbacke

 Bild från Svanviken-Lindbacke

Hitta hit

Naturreservatet Svanviken-Lindbacke ligger i direkt anslutning till Nyköping, omedelbart väster om Oxelösundsvägen. Från staden tar man sig lättast till naturreservatet genom Idbäcksområdet. I Stenbärsvägens förlängning leder en gång- och cykelväg under Oxelösundsvägen.

Du kan också komma till naturreservatet längs Sörmlandsleden från Stora Kungsladugården.

För besökaren

Svanviken-Lindbacke ligger tätortsnära och är lätt att ta sig till från Nyköping. Sörmlandsleden går förbi reservatet i norr. Som besökare kan du studera gravfältet från järnåldern eller ströva fritt och upptäcka mångfalden av djur och växter. Här växer bland annat kattfot, mandelblom, styvmorsviol och ängsskallra. Från parkeringen vid foten av Ryssbergens skidbacke utgår en led till en utsiktsplattform. Leden är anpassad för funktionshindrade och går även ut i sumpskogsområdet. Från plattformen får du en god utsikt över fågellivet på betesängarna. 

Bästa tiden för ett besök är april till och med juni. Även sensommarbesök kan vara givande då sydsträckande vadare ibland rastar i stora mängder.

Beskrivning

Naturreservatet Svanviken-Lindbacke har varit bebodd länge vilket bland annat fornåkrar och gravfält från järnåldern vittnar om. Under tidig medeltid var Stora Kungsladugården, till vilken Lindbacke tillhör, en kungsgård. När Nyköpings hus byggdes vid mitten av 1200-talet tog kungen in där i stället. På en karta från 1700-talet är Lindbacke en del av en större hagmark, vilken arrenderades ut en tid till stadens borgare.  

Svanvikens strandängar var delvis slåttermarker som gav gräs- och starrhö för vintern. Landhöjningen har förvandlat Svanviken från en havsvik till en våtmark. Vår och höst översvämmas området och drar till sig stora mängder rastande vadare, änder och gäss. Under sommaren saknas en öppen vattenspegel och då utgör området häckningsplats för tofsvipa, rödbena och enkelbeckasin.

Strandängarna är bevuxna med olika gräs- och starrarter samt även svärdslilja i blötare partier. Området betas idag av nötdjur. På enbackarna kan man få se fåglarna grönfink och hämpling.

I den södra delen av naturreservatet ligger en sumpskog med framförallt klibbal. Skogen har vuxit upp under 1900-talet.

Naturreservatet ingår i det Europeiska nätverket (Natura 2000) av värdefulla naturområden.

Information

Ytterligare information om reservatet kan lämnas av länsstyrelsen 010-223 40 00.

Syfte

Det övergripande syftet med naturreservatet är att bevara och vårda ett från landskapsbildsmässiga, kulturhistoriska och biologiska synpunkter betydelsefullt område intill Nyköpings tätort så att dess natur- och kulturvärden kan bestå och underhållas.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada mark eller berggrund inom område
  • gräva upp växter eller skada markvegetationen
  • avsiktligt störa fågellivet
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • framföra moped eller annat motorfordon vid sidan av därför avsedda vägar
  • på störande sätt använda bandspelare, radiomottagare e dyl

Fakta

Beslutsdatum: 1981-06-03
Kommun: Nyköping
Storlek: 122,9 hektar


Karta

Get Microsoft Silverlight

Logotyp LIFE CB
Området ingår i projektet LIFE Coast Benefit. Klicka på bilden för att komma till projektets webbsida.